ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018


Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2017-2018 και κατανομή στα μέλη Δ.Ε.Π. (Γ.Σ. 11/14-6-2017, 3/6-12-2017), στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. (Γ.Σ. 1/18-10-2017 και 3/6-12-2017), ΕΣΠΑ (Γ.Σ. 1/18-10-2017 και 6/6-2-2018) και Π.Δ.407 (Γ.Σ. 5/17-1-2018).