ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Πρόσκληση 60 θέσεων για συμμετοχή στην Πράξη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ”  για το ακαδ. έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση από 1/8/2020 έως 31/8/2020 στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020,

α) Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης γίνεται στον κάτωθι σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web, και ορίζεται από την Πέμπτη 23/4/2020 έως Δευτέρα 4/5/2020.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα και θα υπάρχει διάστημα πέντε ημερών για  υποβολή ενστάσεων. Μετά τη λήξη των ενστάσεων αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα και αναρτώνται σε όλα τα μέσα του Τμήματος και στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηρώντας τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος από 23/4/2020 έως 4/5/2020 μεταξύ 11:00 και 14:00 προκειμένου να παραδώσουν τον πλήρη φάκελο και τον εξαψήφιο κωδικό της θέσης τους στο ΑΤΛΑΣ.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει :

1) Δύο (2) φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας (μία για το γραφείο Πρακτικής Άσκησης και μία για το ΙΚΑ).

2) Εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ του φοιτητή από ΚΕΠ είτε από τον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.amka.gr

3) Φωτοτυπία της έκδοσης του ΑΦΜ του φοιτητή από την αρμόδια ΔΥΟ ή φωτοτυπία της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του ιδίου αν είναι υπόχρεος ή του γονέα / κηδεμόνα που τον δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος.

4) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή Έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού» ́με αριθμό λογαριασμού από οποιαδήποτε τράπεζα.

5) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός λογαριασμού καθώς και ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι του λογαριασμού. (Επισημαίνεται ότι γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός στον οποίο ο φοιτητής δεν εμφανίζεται απαραίτητα ο πρώτος δικαιούχος).

6) Αίτηση συμμετοχής στον κύκλο πρακτικής άσκησης εκτυπωμένη στη διεύθυνση που αναφέρει ο Οδηγός Πρακτικής

7) Υπεύθυνη Δήλωση προϋποθέσεων συμμετοχής στην επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση.

8) Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α) ή βεβαίωση απογραφής στον ΕΦΚΑ για νέους ασφαλισμένους.

Επισημαίνεται, ότι τα έγγραφα στην Γραμματεία θα κατατίθενται όλα μαζί, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται..

 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους είναι η Δευτέρα 4/5/2020             

Γ. Αραμπατζής, Καθηγητής

Ε.Υ. Πρακτικής Άσκησης