ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ