Ανακοίνωση πραγματοποίησης δοκιμαστικών μαθημάτων για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων, που υπέβαλλαν υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων – Δασική Υδρολογία”.


Παράδοση δοκιμαστικών μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο “Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων – Δασική Υδρολογία”.