Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 13052/02.04.2021 με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5093188


Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

64ΒΦ46ΨΖΥ1-ΦΩΙ.pdf