Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας αιτούμενων – κριτήρια μοριοδότησης

Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Υπεύθυνη Δήλωση Κατά περίπτωση

Υπεύθυνη Δήλωση Υποχρεωτικά