Υποτροφίες κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου για σπουδές Δεύτερου Κύκλου ή Τρίτου Κύκλου σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΥΤΣΟΥ