Εκτυπωμένη η δήλωση EDUPASS σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.


Ανακοίνωση για τη δήλωση edupass