Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘EU Careers Ambassadors’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρεσβευτή