12-02-2024 Ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος του Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας “Εκπαιδευτική Πολιτική”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ