Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΣΤ4Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3+2=5 6
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.fmenr.duth.gr/undergraduate/program/%CE%94%CE%B9%CE%

B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%

CE%B1%CE%B9%20%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF

%89%CF%83%CE%B7%20%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%

CE%B9%CF%8E%CE%BD.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της διαχείρισης και βελτίωσης των λιβαδιών με στόχο την αειφορική κάρπωση της κυρίας χρήσης τους, που είναι η βόσκηση των ζώων (αγροτικών και άγριων φυτοφάγων).

 

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Να απογράφουν τη λιβαδική έκταση, ώστε να γνωρίζουν πλήρως την περιοχή που θα διαχειριστούν.

Να αναγνωρίζουν τη χρησιμοποίηση της βλάστησης ενός λιβαδιού

Να εκτιμούν τη δυνατότητα μιας λιβαδικής έκτασης να καλύψει σε βοσκήσιμη ύλη τις ανάγκες ενός αριθμού κτηνοτροφικών ζώων, χωρίς την υποβάθμιση της έκτασης αυτής.

Να εκτιμούν την υποβάθμιση μιας λιβαδικής έκτασης και τους λόγους που την προκάλεσαν και να σχεδιάζουν τα μέτρα βελτίωσης.

Να προτείνουν για εφαρμογή το καταλληλότερο σύστημα βόσκησης.

Να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης (σπορές, λιπάνσεις, καταπολέμηση ανεπιθύμητων ειδών).

Να κατανοήσουν την έννοια αξιοποίησης των λιβαδικών γενετικών πόρων καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσής τους

Να συντάσσουν σχέδιο διαχείρισης λιβαδιών.

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1              Ανάπτυξη βασικών εννοιών της Διαχείρισης των Λιβαδιών. Απογραφή Λιβαδιών.

2              Κανονική Χρήση των Λιβαδικών Εκτάσεων.

3              Γευστικότητα – Μέθοδοι προσδιορισμού – Προσδιορισμός παραγωγής Λιβαδιών.

4              Συντελεστής βοσκησιμότητας. Ποσοστό χρησιμοποίησης της λιβαδικής βλάστησης

5              Είδη κλείδες – Περιοχές δείκτες.

6              Βοσκοϊκανότητα – Μέθοδοι Προσδιορισμού.

7              Βοσκοϊκανότητα σε σχέση με το είδος ζώου – Επίδραση εκπτώσεων.

8              Λιβαδική κατάσταση. Βελτίωση λιβαδιών – Σχεδιασμός.

9              Λόγοι υποβάθμισης λιβαδιών – Πολλαπλές χρήσεις λιβαδιών – Βελτίωση. Προσαρμογή λιβαδικών οικοσυστημάτων στις κλιματικές μεταβολές – Συμπληρωματικά λιβάδια.

10           Σχεδιασμένα συστήματα βόσκησης.

11           Καταπολέμηση ανεπιθύμητων φυτών. Σπορά λιβαδικών ειδών. Γενετική βελτίωση για την αύξηση της απόδοσης, της ποιότητας και την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές.

12           Λίπανση λιβαδιών (Εφαρμογή – αποτελέσματα).

13           Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και διατροφής των ζώων μέσα στα λιβάδια.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λογισμικό παρουσιάσεων, Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Ασκήσεις πράξης 60
Ατομική άσκηση πράξης
Αυτοτελής Μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά).

Φοιτητές/τριες με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση.

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να δει το γραπτό του/της οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Νάστης Α.Σ. και Τσιουβάρας Κ.Ν. 2009. Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Εκδόσεις University Studio Press

·         Νάστης Α.Σ. και Αβραάμ Ε.Μ. 2007. Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών. Τμήμα Εκδόσεων του ΑΠΘ.

·         Holechek, J., Herbel, C. H., Pieper, R. D. 1989. Range management: principles and practices. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

·         Κυριαζόπουλος Α.Π., Ε.Μ. Αβραάμ, Μ.Σ. Βραχνάκης και Ζ.Μ.΄Παρίση, 2012. Λιβαδικά οικοσυστήματα και προοπτικές αειφορικής διαχείρισης. Στο: Παπαγεωργίου Α.Χ., Καρέτσος Γ. και Κατσαδωράκης Γ. (Εκδ). Το Δάσος: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. WWF Ελλάς, Αθήνα. σελ 229–243.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΣΤ4Υ
Διδάσκων: Απόστολος Κυριαζόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα apkyriaz@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε περιορισμένο προκαθορισμένο χρόνο στο e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και θα διαρκέσει δύο ώρες.

 

Πρόκειται για γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο (Εργασίες). Οι φοιτητές θα απαντήσουν χειρόγραφα τα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ψηφιοποιήσουν το γραπτό τους και θα μεταφορτώσουν το αρχείο.

Η ψηφιοποίηση του χειρόγραφου γραπτού μπορεί να γίνει φωτογραφίζοντας ή σκανάροντας το γραπτό. Θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα αρχείο με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος συμπίεσης (πχ winzip) ή με online δωρεάν εργαλεία όπως το https://www.ezyzip.com/. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθώς δεν μπορούν να ανεβούν περισσότερα από ένα αρχεία στο e-class. Εναλλακτικά. οι φωτογραφίες μπορούν να προστεθούν ως εικόνες σε ένα word αρχείο και αποθηκεύονται ή ως pdf ή ως έχουν σε doc ή docx.

Γραπτά που δεν είναι γραμμένα χειρόγραφα δεν θα αξιολογηθούν.

Η βαθμολογία της κάθε ερώτησης αναγράφεται πάνω στα θέματα των εξετάσεων.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.