Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα


Συνδιδασκαλία του μαθήματος: Καλλιόπη Ραδόγλου, Ηλίας Μήλιος, Κυριακή Κιτικίδου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΘ7Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  4 4
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02219/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

·         αντιληφθούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα

·         αντιληφθούν τις δυνατότητες προσαρμογής των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή

·         κατανοήσουν τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων

·         μειώσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

·         διατυπώνουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών, οι οποίες (προτάσεις) θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

·         συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών για την μείωση των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών και αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα

·         διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για την ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη σχεδίαση της αντιμετώπισης των επιδράσεων των κλιματικών αλλαγών στα δασικά οικοσυστήματα και την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα μέσω της χάραξης μιας προσαρμοσμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•             Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

•             Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

•             Λήψη αποφάσεων.

•             Αυτόνομη εργασία.

•             Ομαδική εργασία.

•             Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

•             Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον .

•             Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

•             Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

•             Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

•             Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

•             Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στα Δασικά Οικοσυστήματα, αναμενόμενες φαινολογικές αλλαγές (έκπτυξη των φύλλων, ανθοφορία, διασπορά της γύρης, εμφάνιση των ανθέων, ωρίμανση των καρπών, κιτρίνισμα και πτώση των φύλλων).

2.       Αλλαγές στη Φυσιολογία και στο Μεταβολισμό (μεταβολές στο ρυθμό φωτοσύνθεσης, διαπνοής και αναπνοή). Επίδραση στην αύξηση (μείωση της αύξησης των δασικών δένδρων, της δέσμευσης άνθρακα και της υπέργειας βιομάζας, διαφοροποίηση ανά δασοπονικό είδος).

3.       Προσαρμοστική ικανότητα των δασικών ειδών (διαφορετική προσαρμοστική ικανότητα ανά είδος, πλαστικότητα της φωτοσυνθετικής λειτουργίας, προσαρμογή των λειτουργιών, αντοχή στην ξηρασία).

4.       Οικολογικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα

5.       Στατιστική ανάλυση βιοκλιματικών μεταβλητών – έλεγχοι υποθέσεων.

6.       Στατιστική ανάλυση βιοκλιματικών μεταβλητών – γραφικές μέθοδοι.

7.       Περιοχικά κλιματικά μοντέλα (Regional Climate Models – RCSs)

8.       Προσομοίωση κλίματος (κλιματική πρόβλεψη).

9.       Η επίδραση της μεταβολής του κλίματος στη βιοποικιλότητα των δασών – χειρισμοί για την προστασία της βιοποικιλότητας, παραβλάστηση.

10.    Η παραβλάστηση ως αντίδραση των δασοπονικών ειδών και των οικοσυστημάτων μετά από διαταράξεις –η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης της παραβλαστικής ικανότητας των ειδών από την δασική πράξη.

11.    Η διαδικασία της ευνόησης ως εργαλείο αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στα οικοσυστήματα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

12.    Συνδυασμός ευνόησης – παραβλάστησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στα οικοσυστήματα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Παραδείγματα χειρισμών που σχετίζονται με προβλήματα που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή.

13.    Τα δάση ως αποθήκες άνθρακα. Η δέσμευση άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα ως παράγοντας μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία & στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 13
Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Παρατηρήσεις:

– Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές που εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμφοιτητές τους εξετάζονται γραπτά (άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος).

– Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Τα θέματα τα παίρνουν μαζί τους οι φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους μόνοι τους, μετά τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του, μέχρι και δυο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή του (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα γραπτά δοκίμια, φυλάσσονται από το διδάσκοντα για δύο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή τους και μετά καταστρέφονται).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Regato, P. and Κορακάκη, Ε., 2010. Τα Μεσογειακά Δάση Απέναντι Στην Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. WWF Ελλάς.

 

Bravo, F., LeMay, V. and Jandl, R., 2017. Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change. Springer International Publishing.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΘ7Υ
Διδάσκων: Καλλιόπη Ραδόγλου, Ηλίας Μήλιος, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα emails των διδασκόντων ή μέσω eclass).
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 9o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτη εξεταση μεσω eclass
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής που ανακοινώνει η γραμματεία του Τμήματος, με e-quiz στην πλατφόρμα του eclass (ερωτήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ιεράρχησης, συμπλήρωσης).

Δίνονται τρία (3) σετ θεμάτων (ένα για κάθε διδάσκοντα), στα οποία ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει μέσα σε καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Κάθε σετ θεμάτων βαθμολογείται ξεχωριστά από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών διδασκόντων.

Η τελική βαθμολογία εμφανίζεται στον φοιτητή μετά την οριστική υποβολή των απαντήσεών του.

Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.