Ξένη Γλώσσα ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΒ10Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο (Εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 2
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4 4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά & Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 3 παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της Δασολογίας και του Περιβάλλοντος και προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα της επιστήμης της γεωπονίας καθώς και από αναλύσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την αγροτική οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους.

v να κατανοούν και να προσεγγίζουν κείμενα της ορολογίας του αντικειμένου των σπουδών τους στα Αγγλικά

v να αναπτύσσουν την ικανότητα απόδοσης γραπτού λόγου στα Αγγλικά αναφορικά με τη σύνταξη εργασίας

v να αναπτύσσουν προφορικές δεξιότητες στα Αγγλικά αναφορικά με την παρουσίαση μιας εργασίας σε αλλόγλωσσο ακροατήριο

v να αναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.

v να έρχονται σε επαφή με κείμενα που επιτρέπουν, πέραν της κατάκτησης της δομής της ξένης γλώσσας, και την προσέγγιση της αισθητικής της διάστασης.

 

Γενικές Ικανότητες
Με το μάθημα Αγγλικά 3 επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

u Η επέκταση του ακαδημαϊκού και ειδικού λεξιλογίου (ορολογία) στα Αγγλικά πάνω θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Δασολογίας.

u Η ανάπτυξη της ικανότητας της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού ακαδημαϊκού λόγου όπως η σύνταξη ενός άρθρου ή μιας αναφοράς σε θέματα της επιστήμης της Δασολογίας στα Αγγλικά.

u Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη περίληψης ενός άρθρου στα Αγγλικά με χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας.

u Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας στα Αγγλικά.

u Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή.

u Η ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας των φοιτητών και η υιοθέτηση στρατηγικών χρήσιμων για της παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια του κλάδου τους.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 3 καλύπτει μια σειρά από θέματα της επιστήμης της Δασολογίας που προέρχονται είτε από σχετικά αγγλόφωνα βιβλία του χώρου ή/και από επιστημονικά περιοδικά και μελέτες από πρακτικά συνεδρίων. Τα κείμενα αποτελούν τη βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου ενώ η ενδελεχής ανάλυση της γλωσσικής τους δομής προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τη σχετική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους στα Αγγλικά.

Εβδομάδα 1: Unit 14 Winemaking

Εβδομάδα 2: Unit 15 How many hops, skips and jumps is it?

Εβδομάδα 3: Fundamentals of Plant Growth IV: Respiration & Transpiration

Εβδομάδα 4: The Biology of Plant Growth

Εβδομάδα 5: Vegetative Growth

Εβδομάδα 6: Plant Propagation

Εβδομάδα 7: Plant Pests, Weeds and Fertilizers

Εβδομάδα 8: Genetic Engineering and Biotechnology

Εβδομάδα 9: Flowers and Foliage

Εβδομάδα 10: Plant Diseases and Insects

Εβδομάδα 11: Sod Production

Εβδομάδα 12: Fire and the Forest

Εβδομάδα 13: Wildlife and the Forest Ecosystem

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·          με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bateman, H. (2006) Dictionary of Agriculture. A&C Black Publishers.

Beentje, H. (2010) The Kew Plant Glossary: An Illustrated Dictionary of Plant Identification Terms. Royal Botanic Gardens Kew.

Bell, B. (2005) Farm Machinery. Old Pond Publishing Ltd.

Hickey, M. and King, C. (2000) The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. Cambridge: CUP.

Parker, R. (2009) Plant & Soil Science. Delmare Cengage Learning.

Perdiki, F. & Malevitsi, Z. (2016). The Earth in a Nutshell.

Sheaffer, C. et al (2012) Introduction to Agronomy. Food, Crops and Environment. Cengage Learning

USDA-NRCS (2007). The Plants Database.

Vaughan,J. et al (2009) The New Oxford Book of Food Plants. OUP.