Πρόγραμμα Σπουδών


(Απόφαση της αριθ. 7/9-6-2015 Συνέλευσης)
Μαθήματα, εργαστηριακή εκπαίδευση, ώρες διδασκαλίας, διδακτικές μονάδες και πιστωτικές μονάδες

Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Δασολογίας για το έτος 2017-2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Κοινωνιολογία 2 1 3 2
2 Μετεωρολογία 3 2 5 4
3 Γενική Βοτανική – Μορφολογία 2 2 4 3
4 Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 3 2 5 4
5 Τεχνικό Σχέδιο 1 2 3 2
6 Δασικές Εφαρμογές 3 2 5 4
7 Οικολογία 3 3 2
8 Γενική Εδαφολογία 3 2 5 5
9 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος 2 1 3 2
2 Οικοδομική και Δομικά Υλικά 2 1 3 2
3 Εισαγωγή στην Εργονομία 2 1 3 2
4 Δασική Αναψυχή 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 38

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Τοπογραφία 3 2 5 4
2 Γενική Βοτανική – Φυσιολογία 3 2 5 5
3 Μαθηματικά 3 2 5 5
4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 1 3 2
5 Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών 3 2 5 5
6 Δασική Εδαφολογία 3 2 5 5
7 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Φυσική Περιβάλλοντος 2 1 3 2
2 Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων 2 1 3 2
3 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 33

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Δασικές Κατασκευές – Τεχνική Μηχανική 4 1 5 5
2 Δασική Βοτανική Ι 3 2 5 5
3 Βιοστατιστική 3 2 5 6
4 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3 2 5 5
5 Δασική Παθολογία 3 2 5 5
6 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Λιβαδικά Φυτά 2 1 3 2
2 Αρχές Οικονομικής 2 1 3 2
3 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων 2 1 3 2
4 Μικροβιολογία Εδάφους 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Δασική Βοτανική ΙΙ 3 2 5 5
2 Δασική Βιομετρία Ι 4 2 6 6
3 Δασική Τηλεπισκόπηση – Αεροφωτογραφία 3 2 5 5
4 Διάνοιξη Δάσους – Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων 3  

2

 

5

 

5

5 Δασική Εντομολογία και Ζωολογία 3 2 5 5
6 Ξένη Γλώσσα (Προκήρυξη 407/80) 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Δασική Φυτοκοινωνιολογία 2 1 3 2
2 Δειγματοληψία – Πειραματικοί Σχεδιασμοί 2 1 3 2
3 Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης 2 1 3 2
4 Περιφερειακή Ανάπτυξη 2 1 3 2
5 Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Διερμηνεία 2 1 3 2
6 Γονιμότητα Δασικών Εδαφών 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Λιβαδική Οικολογία 2 2 4 4
2 Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία 4 1 5 5
3 Δασική Γενετική 3 2 5 5
4 Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου 3 2 5 5
5 Δασική Οδοποιία 3 2 5 5
6 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου 3 2 5 4
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Ενέργεια και Περιβάλλον 2 1 3 2
2 Δασική Αύξηση και Παραγωγή 2 1 3 2
3 Λιβαδική Οικοφυσιολογία 2 1 3 2
4 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2 1 3 2
5 Γεωβοτανική 2 1 3 2
6 Διεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 32

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Εφαρμοσμένη Δασοκομία 4 1 5 5
2 Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων 3 2 5 4
3 Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Γνώσης 3 2 5 4
4 Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών 3 2 5 4
5 Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας 3 2 5 4
6 Δασικό Κτηματολόγιο 3 2 5 4
7 Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου 3 1 4 3
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Δασική Μηχανολογία 2 1 3 2
2 Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών 2 1 3 2
3 Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2 1 3 2
4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 1 3 2
5 Εδαφομηχανική – Εφαρμογές Μηχανημάτων στα Δασοτεχνικά Έργα 2 1 3 2
6 Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 37

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Διαχείριση και Προστασία Υγροτόπων 3 1 4 3
2 Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων 3 2 5 5
3 Δασική Διαχειριστική I 3 2 5 5
4 Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων 3 1 4 4
5 Δασική Οικονομική 3 2 5 5
6 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος 3 2 5 4
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής)
1 Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών 2 1 3 2
2 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 2 1 3 2
3 Μοριακοί Δείκτες και Γενετική Φυτών 2 1 3 2
4 Εχθροί των Δένδρων και των Θάμνων στο Αστικό Περιβάλλον 2 1 3 2
5 Υδροπληροφορική 2 1 3 2
6 Ιχθυοκαλλιέργεια 2 1 3 2
7 Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση – Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 34

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου 3 1 4 3
2 Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών 3 2 5 4
3 Τεχνολογία Ξύλου 3 1 4 4
4 Δασική Διαχειριστική II 3 2 5 4
5 Δασική Εκτιμητική και Λογιστική 3 2 5 4
6 Κλιματική Αλλαγή 3 1 4 3
7 Δασική Οικοφυσιολογία 3 1 4 4
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής)
1 Οργάνωση και Διοίκηση 2 1 3 2
2 Δασοκομία Πόλεων 2 1 3 2
3 Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών 2 1 3 2
4 Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων 2 1 3 2
5 Δασικές Βιομηχανίες 2 1 3 2
6 Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις 2 1 3 2
7 Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 2 1 3 2
8 Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 37

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα 3 1 4 4
2 Φυτώρια – Αναδασώσεις 3 1 4 4
3 Δασική Ενέργεια 3 2 5 5
4 Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων 3 2 5 5
5 Δασική Πολιτική Ι 3 2 5 5
6 Δασικές Πυρκαγιές 3 2 5 5
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Αγροδασοπονία 2 1 3 2
2 Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2 1 3 2
3 Μάρκετινγκ Δασικών και Πράσινων Προϊόντων  και Υπηρεσιών 2 1 3 2
4 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 1 3 2
5 Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Δασική Πολιτική ΙΙ 3 2 5 5
2 Δασικό Δίκαιο 2 1 3 3
3 Πτυχιακή Διατριβή 20 20
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής – Προσαρμογή και Ευπάθεια 2 1 3 2
2 Εκτροφή Θηραμάτων 2 1 3 2
3 Διαχείριση των μη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους 2 1 3 2
4 Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα 2 1 3 2
5 Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2 1 3 2
6 Μέτρηση και Ταξινόμηση Ακατέργαστης Ξυλείας 2 1 3 2

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων : 31

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30

Πίνακας Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων

 

α/α Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες
1 1ο 38 30
2 2ο 33 30
3 3ο 30 30
4 4ο 31 30
5 5ο 32 30
6 6ο 37 30
7 7ο 34 30
8 8ο 37 30
9 9ο 31 30
10 10ο 31 30
Σύνολο 334 300