Τομείς και Εργαστήρια


Τομείς και Εργαστήρια (το Τμήμα διαρθρώθηκε σε Τομείς, με την Υπουργική Απόφαση Β1/437/10-8-2000 (απόφαση Π.Γ.Σ. 3/23-5-2000), οι οποίοι είναι ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ).

A. Τομέας Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής και Δασικής Οικολογίας, της Δασοκομίας, της Δασικής Εδαφολογίας, της Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Φυτών, της Υλωρικής (Προστασίας του δάσους), της Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και Διαμόρφωσης Φυσικού Τοπίου.

  1. Εργαστήριο Δασοκομίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της σχέσης ζώντων οργανισμών και παραγόντων περιβάλλοντος, ανάλυσης, δομής, δυναμικής αναγέννησης και καλλιέργειας δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας φύσης και διαμόρφωσης δασικού τοπίου.

  1. Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των αρχών της γενετικής και βελτίωσης στη μελέτη των δασικών ειδών και των πληθυσμών αυτών ως και στη δημιουργία γενετικά βελτιωμένου υλικού για τις ανάγκες της δασοπονίας, της μελέτης της έκτασης και φύσης της ποικιλότητας δασικών φυτών, με τη χρήση μεθόδων μοριακής, βιοχημικής, ποσοτικής γενετικής και βιοτεχνολογικών εφαρμογών για την εκτίμηση της γενετικής συγκρότησης φυσικών πληθυσμών δασικών φυτών και τη βελτίωση αυτών για την παραγωγή βιομάζας και τον αγενή πολλαπλασιασμό δασικών ειδών.

  1. Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της συστηματικής των σπερματοφύτων (γνωρίσματα, περιγραφή taxa των σπερματοφύτων, των δένδρων και θάμνων, μορφολογικά γνωρίσματα, βιολογικές απαιτήσεις και γεωγραφική εξάπλωση).

  1. Εργαστήριο Υλωρικής και Ρύπανση Περιβάλλοντος

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής παθολογίας, της δασικής εντομολογίας, των δασικών πυρκαγιών και της εν γένει προστασίας του δάσους.

  1. Εργαστήριο Εδαφολογίας

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων μεταξύ μητρικού πετρώματος, εδάφους και δασοσυστάδων, βιολογίας του δασικού εδάφους, χούμου και δασικών εδαφών, εξέλιξης δασικών εδαφών, φυσικοχημικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών, σχέσεων μεταξύ δασικού εδάφους και δασικής βλάστησης, εδάφους και δασικών φυτωρίων, σχέσεων μεταξύ εδάφους και τεχνητώς ιδρυόμενων συστάδων, μεθόδων βελτίωσης μη παραγωγικών δασικών εδαφών, εδάφους και μεθόδων συγκομιδής και ταξινόμησης δασικών εδαφών.

B. Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης των Δασικών Βοσκοτόπων, της Θηραματοπονίας και Ιχθυοκομίας των Ορεινών Υδάτων.

  1. Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό αντικείμενο της λιβαδικής οικολογίας, και της διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδιών.

  1. Εργαστήριο Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θηραματοπονίας και της ιχθυοκομίας των ορεινών υδάτων και ειδικότερα σε θέματα όπως : βιολογία, οικολογία, προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής, των ιχθύων των γλυκών υδάτων καθώς και την ιχθυοκαλλιέργεια.

Γ. Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Αεροφωτογραφίας, της Δασικής Βιομετρίας, της Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης, της Δασικής Οικονομικής, της Δασικής Πληροφορικής, της Δασικής Πολιτικής, της Δασικής Εκτιμητικής και Λογιστικής, του Δασικού Δικαίου και των Δασικών Εφαρμογών.

  1. Εργαστήριο Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής αεροφωτογραφίας και της τηλεπισκόπισης (εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων).

  1. Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των μεθόδων δασικής στατιστικής ανάλυσης, των μεθόδων δειγματοληψίας, της μέτρησης του κατακείμενου ξύλου και των υπολοίπων δασικών προϊόντων, της μέτρησης των ιστάμενων δέντρων και της εκτίμησης των παραμέτρων συστάδας στατικά (Δενδρομετρία) και δυναμικά (Αυξητική).

  1. Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των βάσεων, πεδίου δράσης και προβλημάτων, ειδών δασοκτημόνων, διαχειριστικών επιδιώξεων και αναγκών αυτών, ειδών καρπώσεων, σκοπών και αρχών δασοπονίας, δασικών αποταμιεύσεων, λημμάτων, οργάνωσης δασοπονίας, συντελεστών δασοπονίας, οργάνωσης και ανάλυσης αυτών, ξυλώδους κεφαλαίου (πραγματικό, κανονικό, ωριμότητα, κατά χώρο-τάξη), ανωμαλιών παρατηρούμενων στο πραγματικό δάσος, αναγωγής πραγματικού δάσους σε κανονικό, εκτατικής και εντατικής δασικής εκμετάλλευσης, γενικά για την κατά χρόνο τάξη του ξυλώδους κεφαλαίου, μεθόδων διαχειρίσεως δασών, διαφόρων άλλων μορφών κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται στη δασοπονία, εργασίας, γενικά για το σκοπό, μορφής, σύνταξης ενημέρωσης και αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου.

  1. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της εισαγωγής στη δασική οικονομική, οικονομικής των συντελεστών της δασικής παραγωγής, σχεδιασμού διαχείρισης της δασικής επιχείρησης, προσφοράς και ζήτησης δασικών προϊόντων, διεμπόρευσης (marketing) δασικών προϊόντων, κοινωνικού και οικονομικού σχεδιασμού των δασικών εκμεταλλεύσεων και μικροοικονομικής ανάλυσης στις δασικές εκμεταλλεύσεις.

  1. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των εισαγωγικών εννοιών Η/Υ, δομής και αρχιτεκτονικής Η/Υ, πληροφοριακών συστημάτων, χειρισμού Η/Υ και διδασκαλίας των κυριοτέρων σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών σύγχρονου λογισμικού στη δασική έρευνα και πράξη, εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και χρήσεις τους, χρήσης πακέτων λογιστικών φύλλων, χρήσης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου και χρήσης λογισμικού στατιστικής ανάλυσης, βάσεων δεδομένων, σχεδιασμού και οργάνωσης βάσεων δεδομένων, χρήσης των βάσεων δεδομένων στη δασοπονία, διδασκαλίας γλωσσών προγραμματισμού, εισαγωγής στις βασικές δομές δεδομένων, δομημένου προγραμματισμού, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, οπτικού προγραμματισμού, σύνταξης προγραμμάτων Η/Υ με στόχο την προσέγγιση προβλημάτων της δασικής πράξης, δικτύων Η/Υ και διοίκησης έργων, βασικών αρχών της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρητικής περιγραφής των έμπειρων συστημάτων, χρήσης των κελυφών ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, έμπειρων συστημάτων ασαφούς λογικής, εφαρμογών δικτύων, διοίκησης έργων και έμπειρων συστημάτων στη Δασοπονία.

  1. Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Πολιτικής και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις αρχές, στις μεθόδους και στα μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας ή του συνόλου της, στη σπουδή των σχέσεων δάσος-λαός, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας, στη δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική, στις προβλέψεις τάσεως εξέλιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης, στα πλαίσια κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο, στην επιλογή στόχων και στη λήψη αποφάσεων της Εθνικής δασοπονίας, στις αρχές προγραμματισμού, και χρηματοδότησης των διαφόρων τομέων της δασοπονικής δραστηριότητας, στη Δασική Διοικητική, στις Δασικές Εφαρμογές και Δασική Νομοθεσία και στη συγκριτική Δασική Νομοθεσία, των δασικά ανεπτυγμένων χωρών και ιδιαίτερα της Ε.Ε., στην οικονομική αξιολόγηση και εκτίμηση της σημασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων ως πηγής πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής, οικοτουρισμού και εισοδήματος και ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων της ατμόσφαιρας, του υδατικού δυναμικού της χώρας και του φυσικού περιβάλλοντος, στο εθνικό δασικό προϊόν και στη λογιστική εμφάνισή του στα πλαίσια της Εθνικής Δασοπονίας, στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις και στα διεθνή και ευρωπαϊκά δασοπολιτικά θέματα

Δ. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Υδρολογικού Χειρισμού Λεκανών Απορροής, των Δασικών Κατασκευών, της Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του Δασικού Κτηματολογίου.

  1. Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των νόμων που διέπουν την κίνηση ορεινών υδάτων, της διάβρωσης ορεινών εδαφών και της αποτροπής τους, της κατασκευής τεχνικών έργων για τη διευθέτηση ανώμαλης ροής ορεινών υδάτων, της διευθέτησης και διαχείρισης λεκανών απορροής και χειρισμού βλάστησης των λεκανών απορροής προς ρύθμιση της υδατικής οικονομίας.

  1. Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των δασικών κατασκευών, της δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορών, της τοπογραφίας και του δασικού κτηματολογίου.

 1. Σχεδιαστήριο

Ε. Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Συγκομιδής των Δασικών Προϊόντων, των Ιδιοτήτων του Ξύλου, της Χημικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και των Προϊόντων του και της Λειτουργίας Βιομηχανιών Ξύλου.

  1. Εργαστήριο Υλοχρηστικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της συγκομιδής δασικών προϊόντων, των δασικών εργασιών, της δομής και των ιδιοτήτων του ξύλου.

  1. Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας, των χημικών προϊόντων του ξύλου, της τεχνολογίας του ξύλου, των προϊόντων του και της λειτουργίας των δασικών βιομηχανιών.