Αποστολή του Τμήματος


Η αποστολή του Τμήματος είναι: α) να παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, β) να πραγματοποιεί σημαντικές, καινοτόμες έρευνες για την αειφορική διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος γ) να βελτιώσει τα χερσαία οικοσυστήματα και την άγρια ζωή προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.