Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Ραδόγλου Καλλιόπη
Τηλ. 
Email: kradoglo@fmenr.duth.gr
URL:

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Καθηγητής Κυριαζόπουλος Απόστολος
Τηλ.: +30 25520-41109 (εσ. 76109)
Email: apkyriaz@fmenr.duth.gr