Πτυχιακή Διατριβή


Κανονισμός Πτυχιακής Διατριβής

Η πτυχιακή διατριβή αποτελεί προϋπόθεση λήψης πτυχίου.

Το θέμα της πτυχιακής διατριβής πρέπει να εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς της δασολογικής επιστήμης, της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Μπορεί να είναι ερευνητική ή συνθετική εργασία.

Οι πτυχιακές διατριβές εκπονούνται από μεμονωμένους φοιτητές (όχι ομάδες φοιτητών).

Ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής διατριβής είναι το ένα εξάμηνο.

Η πτυχιακή διατριβή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται ο ενδεικτικός τίτλος της διατριβής και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδυνατεί να δηλώσει την πτυχιακή του διατριβή στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα οφείλει να υποβάλει αίτημα προς την Συνέλευση του Τμήματος για να την δηλώσει σε κάποιο από τα επόμενα έτη σπουδών του.

Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή και γνωστικού αντικειμένου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την αρχική δήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

Όλες οι πτυχιακές διατριβές εξετάζονται και βαθμολογούνται από τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή προτείνεται από τον επιβλέποντα. Αποτελείται δε από τον επιβλέποντα και δύο Καθηγητές του Τμήματος ή άλλων τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Νόμου 4310/2014 του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικείμενου.

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής διατριβής αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή, για τη βαθμολογία. Κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος αποτελεί το βαθμό της διπλωματικής διατριβής.

Σε περίπτωση που μια πτυχιακή διατριβή κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής της. Οι πτυχιακές διατριβές δύναται να παρουσιάζονται δημόσια μετά από την σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Κάθε Καθηγητής του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει ως εφτά (7) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο της πτυχιακής διατριβής τους σε έντυπη μορφή και δύο αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (cd/dvd-rom), στη βιβλιοθήκη της Σχολής, καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή στον επιβλέποντα καθηγητή.

Στην έντυπη μορφή είναι απαραίτητο να αναγράφονται στο εξώφυλλο, αλλά και στη σελίδα τίτλου τα εξής:

  1. Το Ίδρυμα
  2. Η Σχολή
  3. Το Τμήμα
  4. Το είδος της εργασίας (πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική διατριβή)
  5. Ο/οι Συγγραφέας/εις και ο Αριθμός Μητρώου
  6. Τίτλος
  7. Επιβλέπων Καθηγητής
  8. Εξεταστική Επιτροπή
  9. Τόπος
  10. Χρόνος

Μετά τη σελίδα τίτλου στα ελληνικά ακολουθεί η σελίδα τίτλου στα αγγλικά (ό,τι ακριβώς περιέχει η πρώτη στην αγγλική γλώσσα).

Ηλεκτρονική μορφή: Τα CD/DVD-ROM κατατίθενται σε ξεχωριστά πλαστικά κουτιά-θήκες στο οποία υπάρχει ως εξώφυλλο η σμίκρυνση της σελίδας τίτλου της εργασίας. Στα CD/DVD-ROM(εσωτερικά) επικολλείται ειδική στρογγυλή ετικέτα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, όπως στην έντυπη μορφή.

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιέχεται σε δύο ηλεκτρονικά αρχεία –ένα τύπου doc και ένα τύπου pdf. Επίσης, για λόγους διατήρησης, το αρχείο δεν πρέπει να είναι με κανένα τρόπο κλειδωμένο.

Οι εργασίες είναι απαραίτητο να περιέχουν περίληψη σε ελληνικά και αγγλικά (μέχρι 300-400λέξεις) και λέξεις-κλειδιά και στις δύο γλώσσες. Τέλος, με την κατάθεσή της εργασίας στη Βιβλιοθήκη οι φοιτητές συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, στο οποίο επιλέγουν την πρόσβαση στην εργασία τους, σύμφωνα με την Απόφαση Συγκλήτου 91/6/19 Φεβρουαρίου 2015.