Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)


Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος.

Η διαπιστωτική απόφαση περιλαμβάνει και όλους τους παλαιούς αποφοίτους. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ν.4485/2017, ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  2. περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
  • η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
  • η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
  • η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
  • η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.