Διδακτορικά


Νομικό πλαίσιο

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  του Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114 ) και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017.

Οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) που γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι/υποψήφιες  διδάκτορες υποχρεούται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν με επιτυχία σε ένα οργανωμένο κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Τα σχετικά μαθήματα θα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η παρακολούθηση και εξέταση των σχετικών μαθημάτων, γίνεται μετά την καταβολή από τον υποψήφιο του κόστους των διδάκτρων που αναλογικά αντιστοιχεί στον αριθμό των μαθημάτων που του ορίστηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους.

 

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

κα Ευγενία Οτέμπερη, τηλέφωνο επικοινωνίας 25520 41172,  email: otemperi@affil.duth.gr

 

ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 4485

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος

Διπλωματούχοι Διδάκτορες Τμήματος Δασολογίας