Έντυπα


1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Ν. 4485 2017

2. Αίτηση ανανεώσης εγγραφής Υ.Δ. 

3. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ιδιότητας υποψήφιου διδάκτορος

4. Αίτηση χορήγησης αναστολής εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

5. Έγγραφο ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής

6. Αίτηση χορήγησης διδακτορικού διπλώματος

7. Αίτηση διαγραφής υποψήφιου διδακτορος