Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη


Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141), τις εν ισχύ σχετικές διατάξεις και αποφάσεις, προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη:

α) με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ

β) με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Οργανισμού ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄

Αιτήσεις υποψηφίων κατατίθενται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος (protocol@fmenr.duth.gr), τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

κα Βασιλική Παπαδοπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30)-25520-41175,  e-mail: vaspapa@admin.duth.gr