Πληροφορίες


Νομικό πλαίσιο

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141) και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του Ν. 4957/2022.

Οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) που γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν με επιτυχία σε έναν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Τα σχετικά μαθήματα θα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του N. 4957/2022.

Για τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες που είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής είναι τα έξι(6) έτη.

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους.

 

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

κα Βασιλική Παπαδοπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30)-25520-41175,  e-mail: vaspapa@admin.duth.gr