Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος


A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1 Αγγελακούδη Μαρία • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Ορφανουδάκης
•Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας κ. Στέφανου Στεφάνου
• Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,  της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του ΔΠΘ κα Ευαγγελία Σιναπίδου
 Η επίδραση των Glomeromycota στην αποτροπή διάβρωσης και την συσσώρευση οργανικού άνθρακα στο έδαφος
2 Αλεξακούδη Γεωργία • Επίκουρος Καθηγητή του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Αναστασία Πασχαλίδου
Ενέργεια, κλιματική αλλαγή και Εκπαίδευση
3 Αλεξίου Χρυσούλα •Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος (επιβλέπων)
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας κα Θεοδώρα Μέρου
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, Μοριακής Βιολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη χλωριδική και δομική ποικιλότητα των ψευδαλπικών ποολίβαδων. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της έντασης της βόσκησης στη χλωριδική και δομική ποικιλότητα των υποαλπικών ποολίβαδων στην περιοχή του Φαλακρού Όρους του Νομού Δράμας. Στην περιοχή μελέτης με κωδικό οικοτόπου GR1140009 απαντάται σημαντικός αριθμός ενδημικών και προστατευόμενων ειδών. Η περιοχή βόσκεται από βοοειδή άλογα και πρόβατα κατά τους θερινούς μήνες.
Για τον προσδιορισμό της επίδρασης της έντασης της βόσκησης στη χλωριδική ποικιλότητα επιλέχθηκε η συστηματική δειγματοληψία πλαισίων (quadrat). Η δειγματοληψία, με τη χρήση των προαναφερθέντων πλαισίων, γινόταν σε σταθερές αποστάσεις αρχικά ανά 100m, 200m, 300m, 400m, 500m, 600m (συνολικά για 6 πλαίσια), και μετέπειτα για τα επόμενα 6 πλαίσια ανά 250m(συγκεκριμένα 850m, 1100m, 1350m, 1600, 1850 και 2100m). Τέλος, για τα επόμενα 2000m έγινε λήψη 4 ακόμη πλαισίων ανά 500m (2600m, 3100m, 3600, 4100m).Οι μετρήσεις της βλάστησης γινόταν και προς τις τέσσερις κατευθύνσεις (Β, Ν, Α, Δ) από την πηγή υδροληψίας ώστε να απαλειφθεί η όποια επίδραση του προσανατολισμού. Οι διαστάσεις των πλαισίων ήταν 1×1 m σε 100 τετραγωνίδια των 10×10 εκ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων εδάφους από κάθε πλαίσιο δειγματοληψίας.
Στις δειγματοληπτικές επιφάνειες έγινε πλήρης καταγραφη όλων των φυτικών taxa, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και λήψη ποσοτικών δεδομένων που αφορούσαν τον αριθμό ειδών, ποσοστό φυτοκάλυψης, ποσότητα παραγόμενης βιομάζας, ύψος και μέγεθος φυλλικής επιφάνειας των κυρίαρχων φυτών. Από τα πρωτογενή αυτά στοιχεία, θα γίνει επίσης εκτίμηση των δεικτών α-ποικιλότητας και θα προσδιοριστούν οι βασικές για την λιβαδική βλάστηση φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους όπως οξύτητα, επίπεδα θρεπτικών στοιχείων, οργανικής ουσίας κ.ά.
Έτσι, θα διερευνηθεί η συσχέτιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους με τα χαρακτηριστικά της λιβαδικής βλάστησης κάτω από διαφορετικές εντάσεις βόσκησης.
4 Βλαχάκη Μαρία-Δέσποινα • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας (επιβλέπων)
•  Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
•Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων και ισοζύγιο άνθρακα υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
5 Γιοβαννόπουλος Ορέστης •Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Παρασκευή Καρανικόλα (επιβλέπουσα)
•Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
•Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις στην προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Νέστου-Πολιτικές αξιοποίησης και διαχείρισης του Η περιοχή του ποταμού Νέστου στην Θράκη  αποτελεί μία περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς αλλά και αναγνωρισμένου περιβαλλοντικού πλούτου.  Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι συγκεκριμένες ημιορεινές και πεδινές περιοχές που διατρέχει ο ποταμός υποβαθμίζονται εξαιτίας της εύκολης προσβασιμότητας τους. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών αυτών, τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για την προστασία και την ανάδειξη της  περιοχής, σε διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά.
Οι περισσότερες έρευνες μέχρι τώρα επικεντρώνονται στη γενικότερη διερεύνηση των προστατευόμενων περιοχών αυτών καθαυτών χωρίς να αξιολογούν συγκεντρωτικά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των προστατευόμενων περιοχών με την κοινωνία, αλλά και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων κατοίκων και επισκεπτών των ορεινών, ημιορεινών και πεδινών περιοχών του ποταμού.
Μέσα από την αξιολόγηση των απόψεων των άμεσα ενδιαφερόμενων κατοίκων και επισκεπτών θα έχουμε αποδοτικότερη διαχείριση της συγκεκριμένης  προστατευόμενης περιοχής του ποταμού Νέστου αλλά και την αξιοποίηση της προς όφελος τους σε συνδυασμό με τη προστασία του περιβάλλοντος του ποταμού, με γνώμονα πάντα τη δημιουργία προτύπου και για άλλες προστατευμένες περιοχές.
6 Θεοφάνους Νικόλαος • Αναπληρωτής Καθηγητή του Τμήματος
κ. Γεώργιος Μαλλίνης (επιβλέπων)
• Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνητών δασικών φυτειών του Ν. Έβρου με τη χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
7 Καραγιάννη Αντωνία • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Κοράκης (επιβλέπων)
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος
Αειφορική διαχείριση γενετικής και χλωριδικής ποικιλότητας σε δάση δρυός της Πελοποννήσου και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάζονται τα παραμεσογειακά δρυοδάση (Quercus pubescens , Quercus frainetto, μεικτά) της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής του Λυκαίου όρους. Τα παραπάνω οικοσυστήματα θα διερευνηθούν ως προς τη γενετική ποικιλότητα των κυρίαρχων ειδών, σε επίπεδο μορφολογικών/ανατομικών χαρακτήρων και γενετικών δεικτών, και τη χλωριδική ποικιλότητα, με τη χρήση χλωριδικών καταλόγων και φυτοδεικτών. Καθώς τα συγκεκριμένα δρυοδάση βρίσκονται σε μια ευρύτερη περιοχή με υψηλό πολιτιστικό απόθεμα, βασικό στόχο αποτελεί ο συσχετισμός των δυνατοτητών αειφορικής διαχείρισης της βιοποικιλότητας τους και της αξιοποίησης των πολιτισμικών αγαθών της περιοχής.
8 Καραντώνη Μελπωμένη •Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Παρασκευή Καρανικόλα (επιβλέπουσα)
•Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
•Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
Διερεύνηση απόψεων κοινωνικών ομάδων για την ανάδειξη πολιτικών οικοπροστασίας και ανάπτυξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων. Οι προστατευόμενες περιοχές έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, αποτελεί το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης με έκταση 2.265 τετρ. χιλιόμετρα.  Η παρούσα εργασία έχει σα σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις, τις στάσεις και τις απόψεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων των τριών νησιών (Αλόννησο, Σκιάθο και Σκόπελο) σε θέματα προστατευόμενων περιοχών και ειδικότερα αναφορικά με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, όσο αφορά την ανάδειξη πολιτικών οικοπροστασίας και ανάπτυξης αυτού.
Για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας ως κύριο εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις, οι οποίες οριοθετούν τους τρεις ερευνητικούς άξονες της έρευνας. Από την ανάλυση των δεδομένων, θα προκύψουν συμπεράσματα όσο αφορά γενικά τις απόψεις σχετικά με την ανάδειξη, ανάπτυξη και προστασία του θαλάσσιου πάρκου καθώς επίσης και πιο ειδικά που αφορούν το κυνήγι και την αλιεία.
9 Καρασμανάκη Ευαγγελία • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
• Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
του Πολυτεχνείου Κρήτης
κ. Ευάγγελος Γρηγορούδης
Μοντέλο λήψης αποφάσεων για τις επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια-Βαθμός ικανοποίησης και η στάση των επενδυτών και των εμπλεκομένων φορέων. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι εξαιρετικά σημαντικό να μεταβούμε σε ένα σύστημα ενέργειας φιλικό προς το περιβάλλον που θα στηρίζεται κυρίως στην ανανεώσιμη ενέργεια. Για να καταστεί δυνατή η ενεργειακή μετάβαση θεωρείται επομένως αναγκαίο να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να διερευνηθούν οι στάσεις τους, η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί ερωτηματολόγιο, ενώ για να αναλυθούν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα εφαρμοστούν πολυμεταβλητές αναλύσεις.
10 Καραχρήστος Χρήστος • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας  (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος
Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων και κλιματική αλλαγή – Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής κάνουν εμφανή την επίδρασή τους τόσο στα ανθρωπογενή όσο και στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα δάση αποτελούν σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα της σύστασης της ατμόσφαιρας και συνεπώς ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του κλίματος είναι καθοριστικός. Συμβάλουν με την αύξηση των δεσμεύσεων και αποθεμάτων άνθρακα, τη χρησιμοποίηση του ξύλου ως αντικαταστάτη υλικών και ως αντικαταστάτη καυσίμων. Η Δασική Διαχείριση προσεγγίζεται πλέον με γνώμονα την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για ενσωμάτωση της λειτουργίας: «Μετριασμός των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής» στις πρακτικές και μεθόδους διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, καθώς και σταθερές πρακτικές μέτρησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων της διαχείρισης, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για την επιλογή των ορθών διαχειριστικών πρακτικών αλλά και για την αποτίμηση της συμβολής του δασικού τομέα στην δέσμευση του άνθρακα. Κλειδί είναι ο συνδυασμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, καθώς και η αξιοποίησης του δυναμικού της βιομάζας στον τομέα της ενέργειας. Η παρούσα διατριβή θα δώσει μια αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών μέσω των οποίων τα δάση και οι δασικές εκτάσεις επηρεάζονται αλλά και επιδρούν στην κλιματική αλλαγή με τελικό στόχο την ενσωμάτωση της «κλιματικής λειτουργίας-υπηρεσίας» (ecosystem service) στα σχέδια διαχείρισης των δασών και των δασικών εκτάσεων. Θα εξεταστούν: Τα επικρατέστερα σενάρια εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις τους στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Το πλαίσιο δασικής πολιτικής για το μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων που τίθενται στην διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Οι ανάγκες απογραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο τον προσδιορισμό των ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου που δεσμεύονται και απελευθερώνονται από τα δάση. Εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης με στόχο το μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι επιπτώσεις των μέτρων διαχείρισης στις υπόλοιπες λειτουργίες-υπηρεσίες των δασών και των δασικών εκτάσεων (π.χ. παραγωγή ξύλου, παραγωγή βοσκήσιμης ύλης).
11 Καριπίδου – Κανάρη Αικατερίνη • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Παρασκευή Καρανικόλα (επιβλέπουσα)
•Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του αστικού πρασίνου ως χώρο αλληλεπίδρασης φύσης και πολιτών. Στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες, το αστικό πράσινο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και η επίδραση του στον χαρακτήρα και στην ποιότητα ζωής μίας πόλης είναι πολυεπίπεδη. Η επίδραση του ωφελεί το αστικό τοπίο συνολικά αλλά και τους πολίτες σε προσωπικό επίπεδο.
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο της τη διερεύνηση του αστικού πρασίνου ως χώρο αλληλεπίδρασης πολιτών και φύσης. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται και προτείνονται  πολιτικές προστασίας και ανάδειξης  του αστικού πρασίνου. Η περιοχή που μελετάται είναι ο Δήμος Καλαμαριάς που ανήκει στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η συμβολή του αστικού πρασίνου στην επαναφορά της φύσης μέσα στην πόλη, η επίδραση του στον άνθρωπο και η δημιουργία αλληλένδετων σχέσεων μεταξύ πολιτών και φύσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας πραγματοποιείται έρευνα στους πολίτες με τη βοήθεια ερωτηματολογίων σε δείγμα 1567 ατόμων. Μέσω των αποτελεσμάτων θα εξετασθεί εάν και σε ποιο βαθμό ισχύει η αλληλεπίδραση φύσης και πολιτών στον αστικό ιστό στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σε κάθε περίπτωση οι τρόποι και οι μέθοδοι που προτάθηκαν στην έρευνα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν κι από άλλες αστικές περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως αυτά της περιοχής έρευνας.
12 Κασαπίδης Ιορδάνης • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος
•Αναπληρωτής Καθηγητή ςτου Τμήματος Δασολογίας   και Φυσικού Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
κ. Βασίλειος Γιαννούλας
•Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Χαρτογράφηση μεταβολών-ανίχνευση αλλαγών κάλυψης γης παρόχθιων δασών σε διαφορετικές περιόδους με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους και γεωπληροφοριακών συστημάτων
13 Καϋμάκης Μηνάς Ευθύμιος • Καθηγητής του Τμήματος κ. Ηλίας Μήλιος  (επιβλέπων)
• Professor of Department of Forestry and Wood Technology, Faculty of Technology, Linnaeus University κ. Στέργιος Αδαμόπουλος
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Κυριακή Κιτικίδου
Δομή συστάδων και χαρακτηριστικά αύξησης σε πρεμνοφυή δάση καστανιάς (Castanea sativa Mill.) του Αγίου Όρους Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη της δομής πρεμνοφυών δασών καστανιάς στη χερσόνησο του Άθω,  στα διάφορα στάδια ηλικίας των συστάδων, σε σχέση με τους χειρισμούς που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και μέχρι σήμερα. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που μας απασχολεί σε αυτή την έρευνα είναι τα χαρακτηριστικά αύξησης της είδους Castanea sativa στις διάφορες ποιότητες τόπου και πως αυτά επηρεάζονται από τις δασοκομικές πρακτικές (αραιώσεις κ.ά.), τις συνθήκες ανταγωνισμού στα διάφορα στάδια ηλικίας κ.ά. Επιπλέον, η εργασία αυτή αξιολογεί σε τι βαθμό επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι της διαχείρισης που εφαρμόζεται και ποια περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Επίσης, σκοπός της εργασίας είναι να  προταθούν βελτιώσεις στους έως τώρα χειρισμούς ή και νέες δασοκομικές πρακτικές.
14 Κουκούλος Ιωάννης • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Κούγκολος
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Δήμητρα Βαγιωνά
Αξιοβίωτη αειφορική ανάπτυξη, διαχείριση και ανάδειξη ορεινού και ημιορεινού χώρου
15 Κυριακόγλου Ιφιγένεια • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος  (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Ηλίας Μήλιος
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Ορφανουδάκης
Ο ρόλος των θυσανοειδών μυκορριζών σε εδάφη επιβαρυμένα  με βαρέα μέταλλα σε λιβαδικά και δασικά οικοσυστήματα. Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
16 Κυριακόπουλος Γρηγόριος • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού,
της Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
κ. Μιλτιάδης Χαλικιάς
Οικονομία χαμηλού άνθρακα: Στρατηγικές, τεχνολογίες και κοινωνικο-οικονομικές προσεγγίσεις Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
17 Κωστούδη Χρυσούλα •Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου  (επιβλέπων)
• Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Κοράκης
• Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ.  Ιωάννης Τσιριπίδης
Γενετική Ποικιλότητα και επίπεδα υβριδισμού σε είδη δρυός της Βόρειας Ελλάδας. Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
18 Λεμπέση Αιμιλία • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος  (επιβλέπων)
• Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
κα Ελένη Αβραάμ
• Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Κοράκης
Επίδραση της έντασης της βόσκησης στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών του υπορόφου σε βοσκόμενα δρυοδάση. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανόηση της επίδρασης των πρακτικών διαχείρισης στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων δρυός και ιδιαίτερα την επίδραση τους στη χλωριδική ποικιλότητα και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών. Σκοπός της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της έντασης της βόσκησης στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών σε βοσκόμενα δρυοδάση ανοιχτής συγκόμωσης που κυριαρχούνται από Quercu sfrainetto. Η έρευνα διεξάγεταιβορειοδυτικά του Ν. Έβρου, στις βορειοανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ροδόπης στο δρυοδάσος του Πενταλόφου, συνολικής έκτασης 10.200 ha. Η περιοχή βόσκεται κυρίως από αίγες. Η απόσταση από το στάβλο των ζώων χρησιμοποιήθηκε για να αντιπροσωπεύσει τη σχετική ένταση της βόσκησης. Μετά από την καταγραφή των διαδρομών κίνησης των ζώων επιλέχθηκαν οι τέσσερεις συχνότερες και σε αυτές πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.Ανά διαφορετική ένταση βόσκησης, η φυτοκάλυψη, η σύνθεση της βλάστησης και η ετήσια παραγωγή της ποώδους βλάστησηςμετρήθηκαν και προσδιορίσθηκε η χλωριδική ποικιλότητα. Επίσης, μετρήθηκαν και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών. Από τη μελέτη αυτή θα προκύψουν αποτελέσματα τα οποία θα δίνουν απάντηση στο ερώτημα ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών επηρεάζονται από τη βόσκηση στα δασολιβαδικά οικοσυστήματα και θα διαπιστωθεί ο βαθμός που η διαφορετική ένταση βόσκησης επηρεάζει αυτά τα χαρακτηριστικά.
19 Μαγειρίας Ιωάννης • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κανταρτζής (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
Μελέτη εφαρμογών Γεωπληροφορικής στην εκπαίδευση Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
20 Μαρνασίδης Συμεών • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
Κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας σε αγροτικές περιοχές Οι κοινές μέλισσες συνδέονται στενά με τα δασικά και τα αγροτικά οικοσυστήματα, ειδικά επειδή συμπληρώνουν την επικονίαση που συντελείται στη φύση από πολλά άλλα έντομα. Η κλιματική αλλαγή και η εντατική γεωργία, είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους επικονιαστές και τη χλωρίδα μεγάλων περιοχών. Για μερικούς μελισσοκόμους, οι γεωργικές καλλιέργειες (π.χ. οπωροφόρα δέντρα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, βαμβάκι κ.λπ.) είναι σημαντικές πηγές για την διατροφή των μελισσών, ενώ για άλλους είναι επικίνδυνες, λόγω της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ωστόσο, πολλοί αγρότες αγνοούν τον κρίσιμο ρόλο των επικονιαστών και παρόλο που επωφελούνται από τις υπηρεσίες τους δωρεάν, τους βλάπτουν από λανθασμένες γεωργικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής, υποστηρίζει τον τομέα της μελισσοκομίας με τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για τη βιοποικιλότητα και τους επικονιαστές (π.χ. περιοχές οικολογικής εστίασης, φυσικοί φυτοφράκτες κ.α) και απαγορεύει την κυκλοφορία ορισμένων εντομοκτόνων που μπορεί να είναι επιβλαβή. Μια καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των αγροτών και των μελισσοκόμων είναι το κλειδί για την αποφυγή των προβλημάτων που προκαλούν οι λανθασμένες γεωργικές πρακτικές. Αυτή η μελέτη στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών, για την περαιτέρω ανάπτυξη της μελισσοκομίας στις αγροτικές περιοχές. Επικεντρώνεται κυρίως:
• Στην αξιολόγηση του επιπέδου και της επάρκειας των υπηρεσιών επικονίασης που παρέχονται από τις κοινές μέλισσες.
• Στην εκτίμηση της οικονομικής αξίας των υπηρεσιών επικονίασης που παρέχονται από τις κοινές μέλισσες καθώς και του μεταβλητού κόστους παραγωγής μελισσοκομικών προϊόντων στις αγροτικές περιοχές.
• Στον προσδιορισμό του επιπέδου της συνεργασίας μεταξύ των αγροτών και των μελισσοκόμων και των πρακτικών που επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση.
• Στην ταξινόμηση και στη χαρτογράφηση των αγροτικών περιοχών (περιοχές που καλύπτονται από δάση και καλλιέργειες) με σκοπό την υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να επιλέξουν συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. υποστήριξη επικονίασης, βελτίωση της πρόσβασης σε πηγές μελιού και γύρης κ.λπ.).
• Στην εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας μεθόδου για την εκτίμηση της συνεισφοράς των κοινών μελισσών στην επικονίαση των οπωροφόρων δέντρων που φυτεύονται στα αγροδασικά οικοσυστήματα, με απώτερο στόχο την εφαρμογή της σε πολλά ακόμα είδη, σε μία προσπάθεια μελλοντικής ενημέρωσης των αγροτών για την αξία των επικονιαστών στη γεωργία και την προστασία τους από μη ενδεδειγμένες γεωργικές πρακτικές.
21 Μαυρουδή Μαρία-Νεκταρία • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
• Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Συμμετοχική διαδικασία πολιτικών διαχείρισης αστικού πρασίνου: Η περίπτωση περιοχών της Θεσσαλονίκης
22 Μηναΐδου Κλεοπάτρα • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Αναστασία Πασχαλίδου (επιβλέπουσα)
• Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής,
της Σχολής Θετικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  κ. Παύλος Κασσωμένος
•  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.  Χρήστος Λώλης
Μελέτη των επιπτώσεων του ακραίου καιρού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών επιλεγμένων αστικών κέντρων Τα μεσογειακά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από πολύ θερμά και ξηρά καλοκαίρια με ήπιους και μέτρια βροχερούς χειμώνες. Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και ως αποτέλεσμα της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής, έχουν παρατηρηθεί μεταβολές στη θερμοκρασία του αέρα, στις βροχοπτώσεις και σε άλλες κλιματικές παραμέτρους, που με βάσει τοξικολογικές και επιδημιολογικές μελέτες έχουν αξιοσημείωτο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, οι ενδεείς και οι μετανάστες με ελλιπή διατροφή και δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Επομένως, η αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ ακραίων καιρικών φαινομένων και υγείας κρίνεται επιτακτική. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, θα διερευνηθεί η σχέση μεταξύ έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και αποτελέσματος στην υγεία, όπως αυτό εκφράζεται από τα μεγέθη της νοσηρότητας και θνησιμότητας, οφειλόμενες σε αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, σε επιλεγμένα μεσογειακά περιβάλλοντα. Από την ακριβή σχέση της καμπύλης αυτής θα προκύψουν τα όρια ανοχής σε περιβαλλοντικό στρες και ο αναμενόμενος αντίκτυπος στη δημόσια υγεία από συγκεκριμένες αυξομειώσεις στο βαθμό έκθεσης, για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και φύλα. Παράλληλα θα μελετηθεί η επίδραση σωρευτικών κυμάτων θερμικού στρες στην υγεία των πληθυσμών, όπως και η αναμενόμενη χρονική υστέρηση μεταξύ έκθεσης και εμφάνισης αποτελεσμάτων και το λεγόμενο “harvesting effect”. Θα διερευνηθεί επίσης ο ρόλος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ως πιθανού confounder. Τέλος η εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία θα διερευνηθεί και για μια σειρά σεναρίων κλιματικής αλλαγής.
23 Μουζαΐδης Πασχάλης • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης (συνεπιβλέπων)
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Δαμαλάς (συνεπιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
Το μέλλον της βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα
24 Μουχταρίδης Παναγιώτης • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Ορφανουδάκης  (επιβλέπων)
•  Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Εκτίμηση βιομάζας – λεπτών ριζών – σε αναδασώσεις τραχείας πεύκης (Pinus brutia) Παρόλο που οι λεπτές ρίζες των δέντρων αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της συνολικής βιομάζας των ατόμων αποτελούν το πιο δυναμικό μέρος του ριζικού συστήματος.Οι ρίζες των δασικών δέντρων ταξινομούνται ανάλογα με τα μορφολογικά τους γνωρίσματα (μορφή, μέγεθος, διάταξη στο έδαφος) και με τις λειτουργίες τις οποίες επιτελούν. Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε λεπτές <5 mm και σε αδρές >5 mm, ενώ ανάλογα με τη διάταξη τους στο χώρο, σε οριζόντιες ή επιπόλαιες και σε κατακόρυφες. Το ριζικό σύστημα εξυπηρετεί στη στήριξη του φυτού στο έδαφος και στην πρόσληψη του νερού. Έτσι, η πρόσληψη του νερού γίνεται από το στρώμα της ρίζας το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού προσλαμβάνεται από τα ριζικά τριχίδια και συμβιωτικά με την βοήθεια μικορριζιακών μυκητών.  Οι ρίζες των δέντρων και ο υπόροφος της βλάστησης εμπεριέχουν αξιοσημείωτα ποσοστά άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων και για αυτό το λόγο παίζουν σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα και στη λειτουργία των θρεπτικών στοιχείων στα δασικά οικοσυστήματα.
Η εκτίμηση της βιομάζας των πολύ λεπτών ριζών εξαρτάται από το βάθος του εδάφους όπου διενεργείται η δειγματοληψία και την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Η έρευνα έχει σκοπό να αναλύσει την κατανομή, την διαχρονική κατανομή  του ριζικού συστήματος σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης της κάθε θέσης έρευνας. Επίσης, θα αποκτηθεί επιστημονική γνώση στις λεπτές ρίζες της τραχείας πεύκης.  Επιπλέον, η εκτίμηση της βιομάζας των πολύ λεπτών ριζών αποτελεί θεμελιώδη βάση για την κατανόηση της δέσμευσης του άνθρακα και της βιογεωχημικής δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η γνώση που αφορά τις λεπτές ρίζες ξυλωδών φυτών είναι περιορισμένη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Μεσογειακή περιοχή.  Η έρευνα θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις του περιαστικού δάσους Ξάνθης, όπου έχουν εφαρμοστεί τρεις διαφορετικοί χειρισμοί. Σε κάθε θέση θα τοποθετηθεί ένα κεντρικό σημείο από το οποίο σε ακτίνα 13 m θα γίνει δειγματοληψία πολύ λεπτών ριζών. Η λήψη τους θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεταλλικού κυλίνδρου (με διάμετρο 8 cm και μήκος 60 cm), σε βάθος εδάφους μέχρι 50 cm,ανάλογα με την επιφάνεια και τη θέση της δειγματοληψίας,  μηνιαίως κατά το πρώτο έτος και ανά τρεις μήνες κατά το δεύτερο έτος λήψης τους. Τα δείγματα στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες και θα μεταφερθούν στο εργαστήριο, όπου και θα αποθηκευτούν στους -18οC μέχρι την ανάλυση τους. Εκεί θα πραγματοποιηθεί πλύση των δειγμάτων μηχανικά ή χειρωνακτικά και θα γίνει  διαλογή τους από περαιτέρω οργανικά υλικά (πχ. φύλλα, κλαδιά) με τη χρήση κόσκινων διαφόρων διαμέτρων. Στη συνέχεια θα διαχωριστούν οι ρίζες σε νεκρές και ζωντανές, θα ταξινομηθούν ανά κλάσεις διαμέτρου (d<2mm, 2<d<4 mm και d>4mm) και θα τοποθετηθούν σε τρυβλία. Τέλος, θα ξηραθούν και θα ζυγιστούν.
25 Μπουρμά Κυριακή • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου  (επιβλέπουσα)
• Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Ηλίας Μήλιος
Εκτίμηση της αξίας της βιοποικιλότητας των δασών της Ελλάδας με δείκτη Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment). Βιοποικιλότητα, κατά τη Συνθήκη της Βιολογικής Ποικιλότητας του 1992, είναι «η ποικιλότητα των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και των οικολογικών συμπλεγμάτων των οποίων αποτελούν μέρος. Περιλαμβάνει την ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ των ειδών και των οικοσυστημάτων». Η βιοποικιλότητα ενισχύει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, εμποδίζοντας την αποσταθεροποίησή τους έναντι χρονικών και χωρικών διαταραχών. Τα δάση είναι από τα πιο σημαντικά χερσαία οικοσυστήματα για τη διατήρηση αυτής της ποικιλότητας. Σκοπός της έρευνας είναι η κατάρτιση δείκτη Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment), για τα δάση της Ελλάδας. Η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες που να εκτιμούν την αξία της βιοποικιλότητας των δασών στην Ελλάδα, με δείκτες φυσικότητας (naturalness indicators). Θα καταρτιστεί δείκτης Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment, GBA index), για τα δάση της Ελλάδας, με βαθμολόγηση (scoring) των μεταβλητών που καθορίζουν τη φυσικότητα των δασών.
26 Νασιάκου Σταματία • Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Κωνσταντίνος Σούτσας  (επιβλέπων)
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος                                         Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλίας κ. Μιχαήλ Βραχνάκης
Αγροδασοπονία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πολιτική και Οικονομική Θεώρηση. Τα τελευταία χρόνια προκύπτει έντονη η ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών από τον Πρωτογενή τομέα της χώρας. Πρακτικές οι οποίες προωθούνται και υποστηρίζονται από την ΚΑΠ (2014-2220) ως επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές, που αναμένεται να συμβάλλουν στην Περιφερειακή σύγκλιση και αειφόρο ανάπτυξη. Η Αγροδασοπονία παρουσιάζεται ως τέτοια πρακτική η οποία στην πλήρη της εφαρμογή μπορεί να αναμορφώσει ριζικά το αγροτικό τοπίο της χώρας. Ως περιοχή εφαρμογής αυτής της καινοτόμου πρακτικής επιλέγεται η Θεσσαλία, μία κατ’ εξοχή αγροτική Περιφέρεια με έντονη την ανάγκη περιβαλλοντικής αναβάθμισης.
Συγκεκριμένα, η διατριβή θέτει ως στόχους της τη διερεύνηση: (α) της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης του χώρου υποδοχής της νέας πρακτικής της Αγροδασοπονίας, (β)  το βαθμό αποδοχής της Αγροδασοπονίας από τους ενδιαφερόμενους (stakeholders), (γ) τη μοντελοποίηση των χρήσεων γης του Θεσσαλικού κάμπου για διαφορετικούς βαθμούς αποδοχής των αγροδασικών συστημάτων, όπως υπαγορεύονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά σενάρια, βάση του προγράμματος πρόβλεψης CLUE-S, (δ) τα κόστη και οφέλη που αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή της Αγροδασοπονίας, και (ε) τις θεσμικές αλλαγές (institutional changes) που συνεπάγεται η υιοθέτηση της Αγροδασοπονίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θα (α) συλλεχθούν και αναλυθούν κείμενα πολιτικής (science based), νομικά και διοικητικά σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση του αγροτικού χώρου της Θεσσαλίας, (β)  διεξαχθεί κοινωνική έρευνα έχοντας ως focus groups διάφορες ομάδες stakeholders και θα ακολουθήσει ανάλυση αυτών – η κοινωνική έρευνα θα διεξαχθεί με ερωτηματολόγια που θα απευθύνονται στους stakeholders (τα δεδομένα θα αναλυθούν με την εφαρμογή multivariate τεχνικών με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν τη στάση των stakeholders), (γ) χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα πρόβλεψης αλλαγών χρήσεων γης CLUE-S – οι βασικές αρχές του οποίου διατυπώθηκαν παραπάνω, (δ) εφαρμοστούν διάφορα μοντέλα ανάλυσης κόστους / οφέλους για βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ορίζοντες – ώστε να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα (feasibility) και η αποτελεσματικότητα  της νέας επένδυσης, σε όρους τόσο οικονομικούς, όσο και κοινωνικής επιστροφής (Social Return on Investment), (ε) διεξαχθεί institutional analysis για να διαπιστωθούν οι θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται – θα διερευνηθεί το νέο θεσμικό περιβάλλον που θα απαιτηθεί τόσο σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και χώρας  (σε έννοιες πολιτικών, νομοθεσίας, και διαχειριστικών φορέων), ώστε να ενσωματωθεί η Αγροδασοπονία ως επιτυχημένη, εναλλακτική και καινοτόμα πρακτική. H διερεύνηση θα γίνει με την εφαρμογή της generalised issue-focused approach του Weiss (1994) σε ανάλυση δεδομένων συνεντεύξεων.
27 Νικολάου Δημήτριος •Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
•Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  κ. Βασίλειος Λιόρδος
Στρατηγικές επικοινωνίας για την ανάδειξη της αειφορικής κυνηγετικής δραστηριότητας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων Στη σύγχρονη εποχή της οικολογίας, των πράσινων κινημάτων και της άμεσης πληροφορίας, οι Κυνηγητικές Οργανώσεις είτε δεν επικοινωνούν επαρκώς το έργο τους στους πολίτες, είτε οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, με τη χρήση ερωτηματολογίων, θα διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των πολιτών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με τη συμβολή της κυνηγητικής δραστηριότητας στην αειφορική ανάπτυξη. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την αξιολόγηση των υπαρχουσών στρατηγικών επικοινωνίας  και για την τροφοδότηση εργαλείων ανάλυσης και χάραξης νέων επικοινωνιακών στρατηγικών.
28 Νταής Γεώργιος •  Καθηγητής του Τμήματος
κ. Ηλίας Μήλιος  (επιβλέπων)
• Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Κυριακή Κιτικίδου
Ανάλυση δομής και αύξηση των μικτών συστάδων οξιάς (Fagus sylvatica L. s.l.) –ελάτης (Abies xborissi-regis Mattf.) στην περιοχή του Ασπροπόταμου. Η έρευνα της διατριβής πραγματοποιείται στη περιοχή του Ασπροπόταμου, του νομού Τρικάλων. Η περιοχή ανήκει στον Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση της δομής και της αύξησης των μικτών συστάδων οξιάς (Fagus sylvatica) – ελάτης (Abies xborisii-regis) στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν υπάρχουν αναλυτικές έρευνες για τα χαρακτηριστικά των μικτών αυτών συστάδων, κοντά στα νότια όρια εξάπλωσης της οξιάς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, τοποθετήθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες στις οποίες υλοτομήθηκαν κυρίαρχα άτομα οξιάς και ελάτης από τα οποία ελήφθησαν εγκάρσιες τομές. Στα κυρίαρχα δέντρα που υλοτομήθηκαν έγινε ανάλυση κορμού. Επίσης, στις συγκεκριμένες επιφάνειες ελήφθησαν στοιχεία δομής συστάδων καθώς και άλλα δενδρομετρικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής θα προσθέσουν γνώση σε σχέση με τους σχηματισμούς αυτούς και θα είναι χρήσιμα στη δασική πράξη για το χειρισμό των οικοσυστημάτων αυτών όπως και άλλων ανάλογων οικοσυστημάτων.
29 Νταούτης Χριστόδουλος • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος
• την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Κυριακή Κιτικίδου
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
κ. Βασίλειος Γιαννούλας
Εξέλιξη και Προοπτική των Ξύλινων Κατασκευών στο Δασικό Περιβάλλον Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με τις ξύλινες κατασκευές στο δασικό περιβάλλον. Πρόκειται για κατασκευές οι οποίες είναι εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα και σε ακραίες συνθήκες. Πριν χρησιμοποιηθεί το ξύλο για κατασκευές θα ελεγχθεί η επίδραση των κλιματικών παραγόντων κυρίως της θερμοκρασίας και της υγρασίας του περιβάλλοντος στην ποιότητα, στην αντοχή και στην διάρκεια ζωής των κατασκευών, με την χρήση ψηφιακού θερμόμετρου και ψηφιακού υγρασιόμετρου. Γι’ αυτό τον λόγο θα τοποθετηθούν διάφορα είδη ξύλων ανά ζεύγη από τα οποία το ένα δεν θα έχει υποστεί καμία επεξεργασία και το άλλο θα έχει εμποτιστεί με βερνίκι. Κατά το χρονικό διάστημα των μετρήσεων, που θα διαρκέσει ένα ημερολογιακό έτος, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στο μέρος του ξύλου που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους καθώς και στο τμήμα του ξύλου που είναι τοποθετημένο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με σκοπό να μελετήσουμε τις αντιδράσεις του ξύλου και κατά πόσο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση σε εκτεθειμένο περιβάλλον.
30 Ξενιτίδης Κλεάνθης • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (συνεπιβλέπων)
• Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου (συνεπιβλέπων)
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
κ. Δημήτριος Μυρωνίδης
Δεν έχει οριστεί θέμα
31 Παναγόπουλος Παναγιώτης • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (συνεπιβλέπων)
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Καρελάκης (συνεπιβλέπων)
• Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου
Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την υιοθέτηση ΑΠΕ και αλλαγή των χρήσεων γης. Η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
32 Πετρίδης Κωνσταντίνος • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
•  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Δαμαλάς
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Το μέλλον των Ενεργειακών Καλλιεργειών Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
33 Πέτση Αναστασία • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
Σχεδιασμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διερμηνείας για την ευαισθητοποίηση επισκεπτών προστατευόμενων περιοχών: Συγκριτική διερεύνηση σε χερσαία και υγροτοπικά οικοσυστήματα Αναζητώντας τις βαθύτερες αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων της σύγχρονης εποχής, αντιλαμβάνεται κανείς τον καταλυτικό ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τις παρεμβάσεις και αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος. Η αιτία αυτών επέρχεται τόσο από την έλλειψη ενημέρωσης όσο και από την απουσία οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Έτσι η παρούσα διατριβή στοχεύει στο σχεδιασμό προγραμμάτων περιβαλλοντικής διερμηνείας στην Ελλάδα, για χερσαία και υγροτοπικά οικοσυστήματα, κατόπιν ανάλυσης των χαρακτηριστικών των επισκεπτών των περιοχών αυτών
34 Σαχανίδης Χαρίτωνας •Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
•Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ Δήμητρα
κα Μαριάντζελλα Φωτέλλη
•Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικόλαος Φύλλας
Ευεργετική επίδραση των δενδροφυτειών ψευδακακίας στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης Θέμα αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί η επίδραση των δενδροφυτειών ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia) στη μείωση τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της ηχορύπανσης που προκαλείται από τις εξορυκτικές και λοιπές δραστηριότητες του Λιγνιτκού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). Σε αυτήν την περιοχή, όπου αναπτύσσεται ολόκληρη η δραστηριότητα των Ορυχείων Πτολεμαΐδας και Φλώρινας μαζί με τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (Α.Η.Σ.), υπάρχουν εκτενείς αποκατεστημένες εκτάσεις όπου εγκαταστάθηκαν φυτείες με ψευδακακία.
Αναλυτικά οι στόχοι της έρευνας αυτής είναι οι εξής:
Η εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτεμένων περιοχών του ΛΚΔΜ στη δέσμευση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10.
‣Η μελέτη της σχέση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας (Leaf Area Index – LAI) με την  ποσότητα κατακρατούμενων σωματιδίων.
‣ Η εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτεμένων περιοχών του ΛΚΔΜ στη μείωση του θορύβου (ηχητική ρύπανση) και ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ευεργετική αυτή επίδραση των δενδροφυτεύσεων.
‣ Προτάσεις για τη μορφή των δενδροφυτειών με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου.
Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν ωριαία δεδομένα (PM10, ταχύτητα κλπ) από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΔΕΗ Α.Ε.. Θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση αυτών.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις θορύβου σε επιλεγμένα σημεία εντός και εκτός δενδροφυτεμένων περιοχών από κατάλληλο βαθμονομημένο όργανο. Θα ακολουθήσει επεξεργασία και στατιστική ανάλυση για να διαπιστωθεί η επίδραση των φυτειών στη μείωση του θορύβου.
Παράλληλα, θα υπολογιστεί η φυλλική επιφάνεια με έμμεσες μετρήσεις (φορητός αναλυτής φυλλικής επιφάνειας κόμης LAI-2000) και με άμεσες (συλλογή φύλλων).
Τέλος θα προκύψουν συμπεράσματα για τον αν οι δενδροφυτεύσεις και συγκεκριμένα αυτές της ψεδακακίας συμβάλουν και σε τι βαθμό στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
35 Σίσκου Ζωή • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
Κοινωνική και οικονομική διερεύνηση της διαχείρισης απορριμάτων Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
36 Σκορδούλης Μιχαήλ • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας  (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
• Αναπληρωτής Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πειραιά
κ. Μιλτιάδης Χαλικιάς
Επιχειρηματικές στρατηγικές και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της πράσινης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος Η πράσινη επιχειρηματικότητα και η βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι στρατηγικές που υπαγορεύονται από την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο δεν εφαρμόζονται ευρέως. Η υιοθέτησή τους δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργήσουν περισσότερο αποδοτικά και να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Βασική επιδίωξη της έρευνας, είναι να εξεταστούν τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών και των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής. Επιπλέον, θα αναζητηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η έρευνα αυτή, θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο του ελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες ενώ ταυτόχρονα, η πράσινη καινοτομία δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Μέσα από την έρευνα θα εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την πράσινη καινοτομία, τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν την πράσινη καινοτομία και τα κίνητρα για την εφαρμογή της, η ύπαρξη σημαντικών άμεσων και έμμεσων δεσμών μεταξύ της πράσινης καινοτομίας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της οικολογικής αντίληψης των επιχειρήσεων και της πράσινης καινοτομίας και, η ύπαρξη διαφοράς της απόδοσης μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει πράσινη καινοτομία και μεταξύ επιχειρήσεων που δεν έχουν.
37 Συμεωνίδης Άγγελος •Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
•Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος
Οικονομική ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των δασικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Οι δασικοί πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και στην εξέλιξη του ανθρώπου και στη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού.
Η περιοχή έρευνας της διδακτορικής διατριβής είναι το Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.
Σκοπός της έρευνας είναι η Οικονομική ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των δασικών πόρων του Εθνικού Πάρκου. Θα αξιολογήσει τη συμβολή των δασικών πόρων στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση τους προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών.
Το μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε για της πραγματοποίηση της έρευνας είναι τα ερωτηματολόγια. Θα διερευνηθούν οι απόψεις των κατοίκων και των επισκεπτών για τη συμβολή που έχουν οι δασικοί πόροι στην ανάπτυξη της περιοχής.
Για την επεξεργασία και την ανάλυση των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι  στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δείξουν τη σπουδαιότητα των δασικών πόρων στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής.
38 Τιουτιουντζή Θεοδώρα • Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Βασιλική Δήμου
• Καθηγητής του Τμήματος κ. Ηλίας Μήλιος
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Δεν έχει οριστεί θέμα
39 Τρένεβα Βικτόρια • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής  (επιβλέπων)
• Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Κωνσταντίνος Σούτσας
• Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Φυσικοί πόροι, εκπομπές αερίων ρύπων και ανάπτυξη: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση. Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
40 Τσοκαταρίδου Αναστασία • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
• Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.  κ. Λάζαρος Ηλιάδης
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Κυριακή Κιτικίδου
Δημιουργία Μαθηματικών Μοντέλων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δυνατότητες εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
41 Φιλιάδης Δημήτριος • Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας (επιβλέπων)
• Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
• Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
Η αειφορική διαχείριση του δάσους και η βιοποικιλότητα των μορφών εδαφοκάλυψης Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια και Δείκτες Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών καθορίζουν το πλαίσιο διαχείρισης των δασών στην Ευρώπη. Η διατήρηση, προστασία και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων είναι ένα από τα έξι κριτήρια αειφορικής διαχείρισης και συνοδεύεται από αντίστοιχους δείκτες που, μετά την  αναθεώρηση της Βιέννης (2003), περιλαμβάνουν το χωρικό μοτίβο της εδαφοκάλυψης και χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης των συσταδικών δομών στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά, η διατριβή στοχεύει στην ανάλυση χωρικών μοτίβων ποικιλότητας και διαφοροποίησης των συσταδικών δομών και στον προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων, τόσο χωρικών όσο και παραμέτρων της δομής των συστάδων, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση της χωρικής και δομικής βιοποικιλότητας στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.
42 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
•  Καθηγητής του Τμήματος Πολτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Λάζαρος Ηλιάδης
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Μέθοδος Δελφοί: Μια μέθοδος πρόβλεψης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και δυνατότητες εφαρμογής της στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία μελέτη σε βάθος της διαδικασίας της πρόβλεψης μέσα από μια συστηματική προσπάθεια πρόγνωσης μακροπρόθεσμων τάσεων της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2030. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού επιδιώκεται να γίνει μέσω μιας διαδικασίας στοχαστικής διερεύνησης του μέλλοντος που αξιοποιεί μια από τις βασικότερες προσεγγίσεις των επιστημών του μέλλοντος, τη μέθοδο Δελφοί. Η βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι συνυφασμένη με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης και επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου Δελφοί ως βασικού εργαλείου πρόβλεψης, αλλά και ως ενός μέσου που έχει ως στόχο την επίτευξη συναινετικών προγνώσεων.
43 Χουλιάρα Ξανθή • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
•  Καθηγητής του Τμήματος Πολτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής
του Δ.Π.Θ. κ. Λάζαρος Ηλιάδης
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και προτάσεις. Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ευρήματά τους έδειξαν ότι το ευρύ κοινό στο σύνολό του έχει μια θετική στάση για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά εν γένει δε έχει αρκετή πληροφόρηση. Επιπροσθέτως, έχει αποδειχτεί ότι η μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής μας και καθιστά την κατανόηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των μαθητών και μαθητριών για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα πράξη μείζονος σημασίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και μαθητριών της πρωτοβάθμιας (Στ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου) Ιονίων Νήσων, για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας.
44 Ψιστάκη Κυριακή •Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Αναστασία Πασχαλίδου  (επιβλέπουσα)
• Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής,
της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παύλος Κασσωμένος
• Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ.  Χρήστος Λώλης
Βιομετεωρολογική και επιδημιολογική μελέτη των επιπτώσεων του ακραίου καιρού και της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκοσμίως και πρόκειται να επηρεάσει σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας. Οι ενδείξεις ήδη καταμαρτυρούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την μορφή ψυχρών εισβολών ή κυμάτων καύσωνα, που αναμένεται να εντείνει η κλιματική αλλαγή, θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας σε πολλές περιοχές της Γης. Δεδομένων αυτών των δυσοίωνων σεναρίων, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ακραίου καιρού και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και στον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας από προτεινόμενες στρατηγικές για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της υγείας των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι άρρωστοι, οι εγκυμονούσες και τα παιδιά. Το σχέδιο υλοποίησης περιλαμβάνει: (α) την ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων και ταξινόμηση των ημερών βάση των χαρακτηριστικών της επικρατούσας αέριας μάζας, (β) την ανάλυση των δεδομένων θνησιμότητας και νοσοκομειακών εισαγωγών, εξαιτίας καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νοσημάτων, προκειμένου να διερευνηθεί η επίπτωση μεμονωμένων αλλά και συνδυασμού μετεωρολογικών παραμέτρων στην υγεία των πολιτών, (γ) την εξέταση πιθανής συνέργειας μεταξύ ακραίου καιρού και αέριας ρύπανσης στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών και (δ) την εκτίμηση του υγειονομικού αντίκτυπου τόσο στο παρόν όσο και για μελλοντικά κλιματικά σενάρια, την κατάθεση προτάσεων για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας.