Τομείς και Εργαστήρια


A. Τομέας Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής και Δασικής Οικολογίας, της Δασοκομίας, της Δασικής Εδαφολογίας, της Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Φυτών, της Υλωρικής (Προστασίας του δάσους), της Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και Διαμόρφωσης Φυσικού Τοπίου.

                     1. Εργαστήριο Δασοκομίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της σχέσης ζώντων οργανισμών και παραγόντων περιβάλλοντος, ανάλυσης, δομής, δυναμικής αναγέννησης και καλλιέργειας δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας φύσης και διαμόρφωσης δασικού τοπίου.

                    2. Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της πληθυσμιακής, ποσοτικής και εξελικτικής γενετικής και γενωμικής και της εφαρμογής της σε πληθυσμούς και είδη δασικών και γενικότερα άγριων φυτών, με τη χρήση μοριακών δεικτών και προσαρμοστικών χαρακτήρων, μορφομετρίας και ανατομίας φυτών, μαθηματικών μοντέλων, στατιστικής και βιοπληροφορικής, με σκοπό τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας σε πληθυσμούς άγριων φυτικών ειδών, την περιγραφή της εξελικτικής τους πορείας, τον σχεδιασμό μέτρων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, την προστασία των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας γενικότερα και την υποστήριξη της δασικής παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος, με τη βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών.

                     3. Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της συστηματικής των σπερματοφύτων (γνωρίσματα, περιγραφή taxa των σπερματοφύτων, των δένδρων και θάμνων, μορφολογικά γνωρίσματα, βιολογικές απαιτήσεις και γεωγραφική εξάπλωση).

                    4. Εργαστήριο Υλωρικής και Ρύπανση Περιβάλλοντος

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής παθολογίας, της δασικής εντομολογίας, των δασικών πυρκαγιών και της εν γένει προστασίας του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την επίδραση της ρύπανσης στο περιβάλλον γενικότερα. Ειδικότερα, προωθείται η μελέτη των βλαβών που προκαλούνται στα δέντρα και τους θάμνους, στα δάση και το αστικό περιβάλλον από βιοτικούς (έντομα, μύκητες, βακτήρια κ.τ.λ.) και αβιοτικούς (κλιματικές συνθήκες, πυρκαγιές, ακατάλληλο έδαφος, ρύπανση κ.τ.λ.) παράγοντες και τον άνθρωπο. Προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων κάθε ηλικίας, με σκοπό την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από τις δασικές πυρκαγιές, τους βανδαλισμούς, τις αυθαίρετες καταπατήσεις κ.τ.λ. Εξετάζονται παράλληλα οι επιδράσεις της ρύπανσης στα δασικά οικοσυστήματα. Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί επίσης η χημική και βιολογική καταπολέμηση των σημαντικότερων βιοτικών παραγόντων που προκαλούν βλάβες στα δένδρα και τους θάμνους, τόσο στα δάση όσο και στις πόλεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα πρόληψης των ζημιών αυτών.

                     5. Εργαστήριο Εδαφολογίας

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων μεταξύ μητρικού πετρώματος, εδάφους και δασοσυστάδων, βιολογίας του δασικού εδάφους, χούμου και δασικών εδαφών, εξέλιξης δασικών εδαφών, φυσικοχημικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών, σχέσεων μεταξύ δασικού εδάφους και δασικής βλάστησης, εδάφους και δασικών φυτωρίων, σχέσεων μεταξύ εδάφους και τεχνητώς ιδρυόμενων συστάδων, μεθόδων βελτίωσης μη παραγωγικών δασικών εδαφών, εδάφους και μεθόδων συγκομιδής και ταξινόμησης δασικών εδαφών.


B. Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης των Δασικών Βοσκοτόπων, της Θηραματοπονίας και Ιχθυοκομίας των Ορεινών Υδάτων.

                   1. Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό αντικείμενο της λιβαδικής οικολογίας, και της διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδιών.

                   2. Εργαστήριο Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θηραματοπονίας και της ιχθυοκομίας των ορεινών υδάτων και ειδικότερα σε θέματα όπως: βιολογία, οικολογία, προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής, των ιχθύων των γλυκών υδάτων, καθώς και ιχθυοκαλλιέργεια.


Γ. Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Βιομετρίας, της Δασικής Διαχειριστικής, της Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης, της Δασικής Πολιτικής, της Δασικής Οικονομικής, της Δασικής Πληροφορικής, της Δασικής Εκτιμητικής και Λογιστικής, του Δασικού Δικαίου και των Δασικών Εφαρμογών.

                    1. Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας – Βιοστατιστικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο α) των μεθόδων δασικής στατιστικής ανάλυσης, των μεθόδων δειγματοληψίας, της μέτρησης του κατακείμενου ξύλου και των υπολοίπων δασικών προϊόντων, της μέτρησης των ιστάμενων δέντρων και της εκτίμησης των παραμέτρων συστάδας στατικά (Δενδρομετρία) και δυναμικά (Αυξητική) και β) των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης, δειγματοληψίας, μέτρησης και εκτίμησης των βιολογικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν οικολογικά δεδομένα (σχετικά με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος), επιδημιολογικά – ιατρικά και γενετικά δεδομένα.

                     2. Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των βάσεων, πεδίου δράσης και προβλημάτων, ειδών δασοκτημόνων, διαχειριστικών επιδιώξεων και αναγκών αυτών, ειδών καρπώσεων, σκοπών και αρχών δασοπονίας, δασικών αποταμιεύσεων, λημμάτων, οργάνωσης δασοπονίας, συντελεστών δασοπονίας, οργάνωσης και ανάλυσης αυτών, ξυλώδους κεφαλαίου (πραγματικό, κανονικό, ωριμότητα, κατά χώρο-τάξη), ανωμαλιών παρατηρούμενων στο πραγματικό δάσος, αναγωγής πραγματικού δάσους σε κανονικό, εκτατικής και εντατικής δασικής εκμετάλλευσης, γενικά για την κατά χρόνο τάξη του ξυλώδους κεφαλαίου, μεθόδων διαχειρίσεως δασών, διαφόρων άλλων μορφών κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται στη δασοπονία, εργασίας, γενικά για τον σκοπό, μορφής, σύνταξης ενημέρωσης και αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου.

                   3. Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις αρχές, στις μεθόδους και στα μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Επίσης στην οικονομική αξιολόγηση και εκτίμηση της σημασίας του δάσους και του περιβάλλοντος ως πηγής πρώτων υλών,ενέργειας, αναψυχής, οικοτουρισμού και εισοδήματος και ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων, της ατμόσφαιρας και του υδατικού δυναμικού της χώρας. Προωθείται επίσης η σπουδή του θεωρητικού πλαισίου και των εφαρμογών στη Δασική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή, Επικοινωνία και Διερμηνεία, με στόχο την αξιολόγηση, σύγκριση, αντιπαραβολή και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και της περιβαλλοντικής ταυτότητας (περιβαλλοντική ευαισθησία, γνώση, στάση, συμπεριφορά, δράση, συμμετοχή) των πολιτών και τη βελτίωση των σχέσεών τους με το φυσικό περιβάλλον. Διαπραγματεύεται επίσης την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας, τη δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική, τις προβλέψεις τάσεως εξέλιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης, την επιλογή στόχων και στη λήψη αποφάσεων της εθνικής δασοπονίας, τις αρχές προγραμματισμού και χρηματοδότησης των διαφόρων τομέων της δασοπονικής δραστηριότητας, τη Δασική Διοικητική, τις Δασικές Εφαρμογές, τη Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία και στη συγκριτική Δασική Νομοθεσία, τις Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις και τα διεθνή και ευρωπαϊκά δασοπολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα.

                    4. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής & Επιχειρηματικότητας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των βασικών αρχών της δασικής οικονομικής. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων. Τιμές δασικών προϊόντων. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στις δασικές εκμεταλλεύσεις. Σχεδιασμός και διαχείριση δασικών επιχειρήσεων.  Μικροοικονομική ανάλυση των δασικών εκμεταλλεύσεων και των δασικών επιχειρήσεων. Μακροοικονομική ανάλυση των δασικών εκμεταλλεύσεων και των δασικών επιχειρήσεων. Αγροτικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί. Αξιολόγηση επενδύσεων, Έργων και Προγραμμάτων.

Γενικές έννοιες και ιστορική εξέλιξη της δασικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Τύποι δασικών βιομηχανιών. Οικονομικά κριτήρια χωροταξίας δασικών βιομηχανιών. Σχεδιασμός και έλεγχος πρώτων υλών, παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού. Κοστολόγηση παραγωγής, ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων και μέτρα βελτίωσης και αριστοποίησης. Βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος των δασικών βιομηχανιών. Οικονομοτεχνικές μελέτες.

Η αγορά των δασικών προϊόντων και το περιβάλλον τους. Μελέτη και ανάλυση της αγοράς των πρωτογενών και μεταποιητικών δασικών προϊόντων. Βασικές αρχές marketing. Συμπεριφορά Καταναλωτή. Τμηματοποίηση της αγοράς. Έρευνα αγοράς. Έρευνα marketing. Ελληνική και διεθνής αγορά δασικών προϊόντων. Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Πράσινο marketing. Marketing πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικές έννοιες, γέννηση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Ίδρυση και οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα  και φορείς υποστήριξης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική διαχείριση και διαδοχή. Επιχειρηματικές συστάδες και δίκτυα, διασυνδέσεις μεταξύ φορέων, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Χρηματοδότηση, τιμολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand, names, trademarks), διαφήμιση. Πράσινη επιχειρηματικότητα. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων επιχειρηματικών περιπτώσεων (case studies).

                      5. Εργαστήριο Δασικής – Περιβαλλοντικής Πληροφορικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των εισαγωγικών εννοιών Η/Υ, δομής και αρχιτεκτονικής Η/Υ, πληροφοριακών συστημάτων, χειρισμού Η/Υ και διδασκαλίας των κυριοτέρων σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών σύγχρονου λογισμικού στη δασική έρευνα και πράξη, εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και χρήσεις τους, χρήσης πακέτων λογιστικών φύλλων, χρήσης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου και χρήσης λογισμικού στατιστικής ανάλυσης, βάσεων δεδομένων, σχεδιασμού και οργάνωσης βάσεων δεδομένων, χρήσης των βάσεων δεδομένων στη δασοπονία, διδασκαλίας γλωσσών προγραμματισμού, εισαγωγής στις βασικές δομές δεδομένων, δομημένου προγραμματισμού, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, οπτικού προγραμματισμού, σύνταξης προγραμμάτων Η/Υ με στόχο, την προσέγγιση προβλημάτων της δασικής πράξης, δικτύων Η/Υ και διοίκησης έργων, βασικών αρχών της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρητικής περιγραφής των έμπειρων συστημάτων, χρήσης των κελυφών ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, έμπειρων συστημάτων ασαφούς λογικής, εφαρμογών δικτύων, διοίκησης έργων και έμπειρων συστημάτων στη Δασοπονία.

                       6. Εργαστήριο Δασικής Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής τηλεπισκόπησης, το οποίο περιλαμβάνει τις μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων τηλεπισκόπισης, για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον και στο γνωστικό αντικείμενο της γεωχωρικής ανάλυσης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, διαχείριση, και παρουσίαση γεωγραφικών (χωρικών) δεδομένων, για την κατανόηση των διαδικασιών και της δυναμικής των χωρικών αλλαγών του περιβάλλοντος, μέσα από την καινοτόμο εφαρμογή γεωχωρικών μεθόδων και εργαλείων, όπως τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.


Δ. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Υδρολογικού Χειρισμού Λεκανών Απορροής, των Δασικών Κατασκευών, της Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του Δασικού Κτηματολογίου.

                      1. Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των νόμων που διέπουν την κίνηση ορεινών υδάτων, της διάβρωσης ορεινών εδαφών και της αποτροπής τους, της κατασκευής τεχνικών έργων για τη διευθέτηση ανώμαλης ροής ορεινών υδάτων, της διευθέτησης και διαχείρισης λεκανών απορροής και χειρισμού βλάστησης των λεκανών απορροής, προς ρύθμιση της υδατικής οικονομίας και διαχείρισης του κινδύνου από πλημμύρες, γεωολισθήσεις, γεωκατακρημνίσεις και ξηρασία.

                       2. Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των Δασικών Κατασκευών, της Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του Δασικού Κτηματολογίου.

                        3. Σχεδιαστήριο


Ε. Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Συγκομιδής των Δασικών Προϊόντων, των Ιδιοτήτων του Ξύλου, της Χημικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και των Προϊόντων του και της Λειτουργίας Βιομηχανιών Ξύλου.

                         1. Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της συγκομιδής δασικών προϊόντων, των δασικών εργασιών και της δομής και των ιδιοτήτων του ξύλου.

                         2. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου & Βιοενέργειας

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας, των χημικών προϊόντων του ξύλου, της τεχνολογίας του ξύλου, των προϊόντων του, της λειτουργίας των δασικών βιομηχανιών, της δασικής ενέργειας.