Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων


Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Υδρολογικού Χειρισμού Λεκανών Απορροής, των Δασικών Κατασκευών, της Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του Δασικού Κτηματολογίου.

Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου 

Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας

Σχεδιαστήριο