Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των νόμων που διέπουν την κίνηση ορεινών υδάτων, της διάβρωσης ορεινών εδαφών και της αποτροπής τους, της κατασκευής τεχνικών έργων για τη διευθέτηση ανώμαλης ροής ορεινών υδάτων, της διευθέτησης και διαχείρισης λεκανών απορροής και χειρισμού βλάστησης των λεκανών απορροής προς ρύθμιση της υδατικής οικονομίας και διαχείρισης του κινδύνου από πλημμύρες, γεωολισθήσεις, γεωκατακρημνίσεις και ξηρασία.