Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας – Βιοστατιστικής


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο α) των μεθόδων δασικής στατιστικής ανάλυσης, των μεθόδων δειγματοληψίας, της μέτρησης του κατακείμενου ξύλου και των υπολοίπων δασικών προϊόντων, της μέτρησης των ιστάμενων δέντρων και της εκτίμησης των παραμέτρων συστάδας στατικά (Δενδρομετρία) και δυναμικά (Αυξητική) και β) των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης, δειγματοληψίας, μέτρησης και εκτίμησης των βιολογικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν οικολογικά δεδομένα (σχετικά με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος), επιδημιολογικά – ιατρικά και γενετικά δεδομένα.