Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις αρχές, στις μεθόδους και στα μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Επίσης στην οικονομική αξιολόγηση και εκτίμηση της σημασίας του δάσους και του περιβάλλοντος ως πηγής πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής, οικοτουρισμού και εισοδήματος και ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων, της ατμόσφαιρας και του υδατικού δυναμικού της χώρας. Προωθείται επίσης η σπουδή του θεωρητικού πλαισίου και των εφαρμογών στη Δασική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή, Επικοινωνία και Διερμηνεία, με στόχο την αξιολόγηση, σύγκριση, αντιπαραβολή και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και της περιβαλλοντικής ταυτότητας (περιβαλλοντική ευαισθησία, γνώση, στάση, συμπεριφορά, δράση, συμμετοχή) των πολιτών και τη βελτίωση των σχέσεών τους με το φυσικό περιβάλλον. Διαπραγματεύεται επίσης την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας, τη δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική, τις προβλέψεις τάσεως εξέλιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης, την επιλογή στόχων και στη λήψη αποφάσεων της εθνικής δασοπονίας, τις αρχές προγραμματισμού και χρηματοδότησης των διαφόρων τομέων της δασοπονικής δραστηριότητας, τη Δασική Διοικητική, τις Δασικές Εφαρμογές, τη Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία και στη συγκριτική Δασική Νομοθεσία, τις Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις και τα διεθνή και ευρωπαϊκά δασοπολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα.