Εργαστήριο Δασικής Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής τηλεπισκόπησης το οποίο περιλαμβάνει τις μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων τηλεπισκόπισης, για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον και  στο γνωστικό αντικείμενο της γεωχωρικής ανάλυσης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, διαχείριση, και παρουσίαση γεωγραφικών (χωρικών) δεδομένων, για την κατανόηση των διαδικασιών και της δυναμικής των χωρικών αλλαγών του περιβάλλοντος μέσα από την καινοτόμο εφαρμογή γεωχωρικών μεθόδων και εργαλείων, όπως τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.