Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας


Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης των Δασικών Βοσκοτόπων, της Θηραματοπονίας και Ιχθυοκομίας των Ορεινών Υδάτων.

Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων 

Εργαστήριο Θηραματοπονίας & Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων