Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό αντικείμενο της λιβαδικής οικολογίας, και της διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδιών.