Εργαστήριο Θηραματοπονίας & Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θηραματοπονίας και της ιχθυοκομίας των ορεινών υδάτων και ειδικότερα σε θέματα όπως: βιολογία, οικολογία, προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής, των ιχθύων των γλυκών υδάτων καθώς και ιχθυοκαλλιέργεια.