Τομέας Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής


Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής και Δασικής Οικολογίας, της Δασοκομίας, της Δασικής Εδαφολογίας, της Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Φυτών, της Υλωρικής (Προστασίας του δάσους), της Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και Διαμόρφωσης Φυσικού Τοπίου.

Εργαστήριο Δασοκομίας

Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών 

Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής 

Εργαστήριο Υλωρικής και Ρύπανσης Περιβάλλοντος 

Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας