Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της πληθυσμιακής, ποσοτικής και εξελικτικής γενετικής και γενωμικής και της εφαρμογής της σε πληθυσμούς και είδη δασικών και γενικότερα άγριων φυτών, με τη χρήση μοριακών δεικτών και προσαρμοστικών χαρακτήρων, μορφομετρίας και ανατομίας φυτών, μαθηματικών μοντέλων, στατιστικής και βιοπληροφορικής, με σκοπό τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας σε πληθυσμούς άγριων φυτικών ειδών, την περιγραφή της εξελικτικής τους πορείας, τον σχεδιασμό μέτρων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, την προστασία των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας γενικότερα και την υποστήριξη της δασικής παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος με τη βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών.