Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων


Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Συγκομιδής των Δασικών Προϊόντων, των Ιδιοτήτων του Ξύλου, της Χημικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και των Προϊόντων του και της Λειτουργίας Βιομηχανιών Ξύλου.

Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου & Βιοενέργειας