Σίτιση & Στέγαση


 

Φοιτητική Μέριμνα


Στέγαση

Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Ορεστιάδας Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 82 κλινών.

Για τη δωρεάν στέγαση απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

  • Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία: α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με τον χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή / φοιτήτρια ή αδελφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Σίτιση

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος είναι:

– Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία.

– Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

– Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599, ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ορεστιάδα.

– Η λέσχη λειτουργεί καθημερινά 07:00-09:00 (εκτός από Σαββατοκύριακο), 12:30 – 15:00 και 19:00 – 21:00.