Υγειονομική Περίθαλψη


Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σ’ όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 327/83. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, προσαυξανόμενο κατά δυο έτη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα αυτά, αν η διάρκεια σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Για την έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα και επιλέγουν το πανεπιστήμιο ως μοναδικό ασφαλιστικό φορέα. Η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου δεν γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια των εγγραφών, αλλά σε οποιαδήποτε περίοδο, ακόμη και με το πέρας αυτών.