8-3-2024 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524


2023-2024_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΠΑ_ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ-signed.pdf