Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 60
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 3 2
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02261/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των διαφόρων κατηγοριών και χαρακτηριστικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δυνατοτήτων και των τεχνολογιών αξιοποίησής τους καθώς και των μέτρων ευρύτερης διάδοσής τους στην Ελλάδα.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και δυνατότητες αξιοποίησης νέων ανεξάντλητων πηγών ενέργειας όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα χαρακτηριστικά τους
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα.

 

  Γενικές Ικανότητες
•        Λήψη αποφάσεων

•        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

 

1.Βασικές έννοιες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2.Χαρακτηριστικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

3.Κατηγορίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

4.Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

5.Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα

6.Προοπτικές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα

7.Παθητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας-ενέργειας. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Θερμοκήπια για γεωργικές καλλιέργειες

8.Ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας-ενέργειας

9.Παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

10.Αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Ελλάδα

11.Αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων και της παλίρροιας

12.Αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας

13.Νομοθετικό πλαίσιο και μέτρα ευρύτερης διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

 

 

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

 

 

1.Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας

2.Προοπτικές αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως

3.Προοπτικές αξιοποίησης της υδραυλικής ενέργειας στην Ελλάδα

4.Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας

5.Προοπτικές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως

6.Προοπτικές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

7.Παγκόσμια παρούσα κατάσταση αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας

8.Προοπτικές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως

9.Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας

10.Ηλιακά συστήματα για κεντρική θέρμανση

11.Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο με θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις και με φωτοβολταική τεχνική

12.Συστήματα ξήρανσης διαφόρων προϊόντων με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας

13.Συστήματα αφαλάτωσης με την ενεργητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Βιβλιογραφική εργασία 4
Αυτοτελής Μελέτη 7
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Τσατήρης, Μ. 2006. Ενέργεια και Περιβάλλον.  Εκδόσεις Τυπωθήτω.  Δεύτερη Έκδοση Συμπληρωμένη.  Αθήνα, σελ. 165.

Τα Κεφάλαια 5 και 6 του παραπάνω βιβλίου αποτελούν την διδακτέα και εξεταστέα ύλη του εν λόγω μαθήματος.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Renewable Energy, Biomass and Bioenergy, International Journal of Sustainable Energy, International Journal of Renewable Energy Research, International Journal of Renewable Energy Technology, Energy Policy, Renewable & Sustainable Energy Reviews

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Μιχαήλ Τσατήρης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsatiris@fmenr.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 6ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά  μέσω SKYPE FOR BUSINESS την Παρασκευή 26-6-2020 και ώρα 15:00-18:00.  Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.