Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΕ2Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://fmenr.duth.gr/courses/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι: α) Η εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στη δασική οικολογία (Αυτοοικολογία και Συνοικολογία), στη βιοκοινοτική αντίληψη του δάσους και στην αντίληψη του δασικού οικοσυστήματος, β) Η εκπαίδευση – εξοικείωση των φοιτητών σε σχέση με τις οικολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο δάσος, την αύξηση των δασοπονικών ειδών, την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στα δασοπονικά είδη και στο δάσος, τη δέσμευση ενέργειας και την παραγωγή και συσσώρευση βιομάζας, τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης και τη δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

•             αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις και αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στο έδαφος, το

κλίμα και τα δασοπονικά είδη

•             αναγνωρίζουν τις διαφορετικού τύπου σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα

διάφορα είδη και τους πληθυσμούς στο δάσος

•             αντιλαμβάνονται και ως ένα βαθμό να προβλέπουν τη δυναμική των δασικών

οικοσυστημάτων

•            αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες δέσμευσης της ενέργειας και της παραγωγής και

συσσώρευσης της βιομάζας

•            αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης των δασικών οικοσυστημάτων

και των πληθυσμών που υπάρχουν σε αυτά

•            αναλύουν τα δασικά οικοσυστήματα ώστε αργότερα να επεμβαίνουν ενεργά σε

αυτά

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•             Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και

των απαραίτητων τεχνολογιών.

•             Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

•             Λήψη αποφάσεων.

•             Αυτόνομη εργασία.

•             Ομαδική εργασία.

•             Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

•             Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον .

•             Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

•             Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

•             Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

•             Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

•             Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Δασικές διαπλάσεις – Δάσος και Περιβάλλον, Δασική Αυτοοικολογία

2.       Δασοπονικά Είδη, Δάσος και Ηλιακή Ακτινοβολία, Φως, Επίδραση Θερμοκρασίας

3.       Δασοπονικά Είδη, Δάσος και Νερό, Δάσος και Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα

4.       Δάσος και Ατμοσφαιρικός Αέρας, Επίδραση Κλίματος ως Σύνολο, Δάσος και Έδαφος

5.       Δάσος και Έδαφος

6.       Δάσος και Έδαφος, Δάσος και Φυσιογραφικοί Παράγοντες

7.       Επίδραση Βιοτικών Παραγόντων, Δάσος και Φωτιά, Άνθηση, Καρποφορία και Φύτρωση Σπόρων

8.       Διαμόρφωση της Ρίζας και Αύξηση των Δασικών Δέντρων

9.       Αγενής Πολλαπλασιασμός, Διάρκεια ζωής και Γηρασμός των Δασικών Δέντρων, Δασική Συνοικολογία, Δομή Δασικών Οικοσυστημάτων

10.   Δομή Δασικών Οικοσυστημάτων, Δέσμευση Ενέργειας, Παραγωγή και Συσσώρευση Βιομάζας.

11.   Σταθερότητα, Ισορροπία και Αυτορρύθμιση των Δασικών Οικοσυστημάτων, Στρατηγικές Επιβίωσης και Αλληλοεπιδράσεις, Ενδοπληθυσμιακές Σχέσεις, Διαπληθυσμιακές Σχέσεις

12.   Ενδοπληθυσμιακές Σχέσεις, Διαπληθυσμιακές Σχέσεις, Αλληλεπίδραση Ανταγωνισμού -Συναγωνισμού και  Ευνόησης στα Δασικά Οικοσυστήματα

13.   Δυναμική των Δασικών Οικοσυστημάτων, Ανάλυση Οικοσυστημάτων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία & στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Ασκήσεις 13
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 125

Στον υπολογισμό του φόρτου εργασίας οπότε και των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος δεν υπολογίζεται η Πρακτική Άσκηση στο αντικείμενο της Δασοκομίας σε δασικό οικοσύστημα το καλοκαίρι μετά το 3ο έτος σπουδών. Ένα μέρος της Πρακτικής Άσκησης στο αντικείμενο της Δασοκομίας αναφέρεται σε πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της Δασικής Οικολογίας. Η Πρακτική Άσκηση ολοκληρώνεται σε 6 ημέρες και ο φόρτος εργασίας κάθε φοιτητή είναι πάνω από 6 ώρες κάθε ημέρα. Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη της ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης στο αντικείμενο της Δασοκομίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανοικτού τύπου: ερωτήσεις ανάπτυξης, επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, σύντομης απάντησης.

 

Παρατηρήσεις:

– Προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση της καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης.

– Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές που εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμφοιτητές τους εξετάζονται γραπτά (άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος).

– Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του, μέχρι και δυο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή του (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα γραπτά δοκίμια, φυλάσσονται από το διδάσκοντα για δύο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή τους και μετά καταστρέφονται).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενο σύγγραμμα:

 

Ντάφης, Σ. 1986. Δασική Οικολογία. Εκδόσεις: Γιαχούδης& ΣΙΑ.

 

Συγγράμματα σχετικά με το αντικείμενο:

 

Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., Spurr, S.H. 1998. Forest Ecology. 4th Edition. John Willey & Sons, Inc. New York.

 

Oliver C.D. and Larson B.C. 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley & Sons, Inc.

 

Perry, D.A. 1994. Forest Ecosystems. The Johns Hopkins University Press.

 

Kozlowski, T.T., Kramer, P.J., Pallardy, S.P. 1991. The physiological ecology of woody plants, Academic Press Inc U.S.A.

 

Kozlowski, T.T., Pallardy, S.G. 1997. Growth control in woody plants. Academic Press, Inc., U.S.A.

 

Kelty, M.J., B.C. Larson, and C.D. Oliver (eds.) 1992. The ecology and silviculture of mixed – species forests. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

 

Fujimory T. 2001. Ecological and Silvicultural Strategies for Sustainable Forest Management. Netherlands: Elsevier.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ – ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΕ2Υ
Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος Καθηγητής
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Ηλεκτρονική επικοινωνία
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 5o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Δίνονται στο e-class

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.