Δασικές Βιομηχανίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 80
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 3 2
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02262/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της μεγιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος των δασικών βιομηχανιών, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών κατεργασίας για την πλήρη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση  των πρώτων υλών καθώς και με την εφαρμογή της οριζόντιας και της κάθετης ολοκλήρωσης της βιομηχανικής παραγωγής.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 

 • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με α. τις προϋποθέσεις ίδρυσης μίας βιώσιμης και δυναμικής δασικής βιομηχανίας, β. τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή του τόπου εγκατάστασης μίας δασικής βιομηχανίας, γ. την εφαρμογή εκείνων των παραγωγικών διαδικασιών κατεργασίας των διαφόρων κατηγοριών πρώτης ύλης με τις οποίες εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος, δ. τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προγραμμάτων ελέγχου παραγωγής, ε. την λειτουργικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού των δασικών βιομηχανιών.
 • Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των διαφόρων κατηγοριών δασικών βιομηχανιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα. Όσοι δε εκ  των αποφοίτων αποφασίσουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δασικές βιομηχανίες, οι γνώσεις που θα αποκομίσουν από το μάθημα αυτό θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

 

  Γενικές Ικανότητες
•        Λήψη αποφάσεων

•        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

 

 

1.Κατηγορίες δασικών βιομηχανιών

2.Χαρακτηριστικά των δασικών βιομηχανιών

3.Αρχές ίδρυσης και σχεδιασμός δασικών βιομηχανιών

4.Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της βιομηχανικής παραγωγής

5.Επιλογή παραγωγικής διαδικασίας

6.Καθορισμός φάσεων παραγωγής σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών

7.Διαμόρφωση εναλλακτικών διαδικασιών παραγωγής σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών

8.Έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών

9.Έλεγχος της ποιότητας των τελικών προϊόντων

10.Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού

11.Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

12.Δασικές βιομηχανίες στην Ελλάδα

13.Δασικές βιομηχανίες στην Ευρώπη

 

 

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

 

 

1.Εργασίες σύνταξης τεχνικοοικονομικής μελέτης ίδρυσης δασικής βιομηχανίας

2.Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας

3.Μεθοδολογία εκλογής θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας

4.Εκλογή θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας με την μέθοδο της ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς

5.Εκλογή θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας με την εμπειρική μέθοδο ποσοτικής αξιολόγησης των παραγόντων

6.Αξιολόγηση εναλλακτικών διαδικασιών παραγωγής (επιλογή μιας) σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών

7.Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο έλεγχος παραγωγής

8.Παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προγραμμάτων ελέγχου παραγωγής

9.Είδη συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού

10.Απόσβεση μηχανήματος

11.Τρόποι προσδιορισμού της απόσβεσης των μηχανημάτων

12.Ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού

13.Μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Βιβλιογραφική εργασία 4
Αυτοτελής Μελέτη 7
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Δασικές Βιομηχανίες. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Συγγραφείς: Βασιλείου, Β. και Ι. Φιλίππου.  Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΔΠΘ. Έτος Έκδοσης 2018.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Forest Products Journal, Journal of Forest Products and Industries, Wood Science and Technology, Journal of Wood Science, International Journal of Wood Science, Technology and Forestry, International Journal of Forestry and Wood Science

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Δασικές Βιομηχανίες
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Μιχαήλ Τσατήρης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsatiris@fmenr.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά  μέσω SKYPE FOR BUSINESS την Παρασκευή 26-6-2020 και ώρα 18:00-22:00.  Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.