Δασική Διαχειριστική I


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΖ3Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δασική Διαχειριστική Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστήρια/Ασκήσεις Πράξης 5 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02131/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις αρχές του μάνατζμεντ και τις βασικές έννοιες της δασικής διαχειριστικής, την αναγνώριση των διαθέσιμων εργαλείων σχεδιασμού και ανάλυσης, την εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά των στόχων και τις διαδικασίες επιλογής στόχων διαχείρισης ανάλογα με το επίπεδο του σχεδιασμού.

Επίσης, αναφέρεται στην μετάβαση από την αρχή της αειφορίας στην αειφορική διαχείριση δασών και τις συνέπειές της στην διαχείριση των δασών.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η γνώση της αύξησης και απόδοσης των βασικών μορφών συστάδων και των αντίστοιχων προτύπων του κανονικού ομήλικου και κηπευτού δάσους και η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής τους στη διαχειριστική πράξη.

Το μάθημα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των μεθόδων διαχείρισης δασών που περιγράφονται και αναλύονται στη Δασική Διαχειριστική ΙΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·       Έχει κατανοήσει τις αρχές και λειτουργίες του μάνατζμεντ, τις βασικές έννοιες της δασικής διαχειριστικής και του τρόπου σύνθεσής τους στην οργάνωση των δασικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

·       Έχει γνώση των εργαλείων και τεχνικών σχεδιασμού και ανάλυσης και τα χρησιμοποιεί στην οργάνωση και τον προγραμματισμό εργασιών για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

·       Είναι σε θέση να διακρίνει τους στρατηγικούς από τους επιχειρησιακούς στόχους και να επιλέξει τους κατάλληλους δασοπονικούς στόχους για ένα δάσος, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις βασικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων.

·       Αναγνωρίζει τη διαχρονική εξέλιξη της αρχής της αειφορίας και διακρίνει τις επιπτώσεις που η αρχή της αειφορικής διαχείρισης δασών έχει επιφέρει στη σύγχρονη διαχειριστική πράξη.

·       Αναγνωρίζει τις δομικές διαφορές των διαφόρων μορφών συστάδων και προσδιορίζει τα βασικά αυξητικά και δασοαποδοτικά μεγέθη τους που είναι απαραίτητα για την ορθολογική διαχείρισή τους.

·       Συνδυάζει τις γνώσεις του για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο κανονικού δάσους και να το εφαρμόσει, προσαρμόζοντάς το κατάλληλα, σε δεδομένη μελέτη περίπτωσης ή πραγματική κατάσταση.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Το αντικείμενο της Δασικής Διαχειριστικής και η θέση της στη δασοπονία.
 2. Ιστορική εξέλιξη, αρχές και λειτουργίες του μάνατζμεντ
 3. Βοηθήματα σχεδιασμού και ανάλυσης
 4. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος
 5. Γραμμικός προγραμματισμός
 6. Χρονικός προγραμματισμός
 7. Αρχές και ιδιαιτερότητες της δασοπονίας
 8. Βασικές έννοιες δασικής διαχειριστικής
 9. Διαδικασία αύξησης ομηλίκων συστάδων
 10. Το πρότυπο του κανονικού ομήλικου δάσους
 11. Ωριμότητες συστάδων και περίτροπος χρόνος
 12. Το πρότυπο του κηπευτού δάσους
 13. Κατά χώρο τάξη και διαίρεση δάσους
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Λογισμικό διαχείρισης έργων, Λογισμικό αναλύσεων φύλλων εργασίας και παρουσιάσεων, Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 20
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 20
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης (γνώσεων, συμπερασματικές, επίλυσης προβλημάτων). Ασκήσεις/εργασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Γκατζογιάννης Στ. 1989. Σημειώσεις Δασικής Διαχειριστικής (βάσεις της Δασικής Διαχειριστικής). Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

2.       Αστέρης Κ. 1991. Δασική Διαχειριστική – Τόμος Α’. Α.Π.Θ. – Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. Θεσσαλονίκη.

3.       Ελευθεριάδης Ν. 2003. Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων – Διδακτικό Βοήθημα. Εκδόσεις Art of Text. Θεσσαλονίκη.

4.       Καρτέρης Μ. και Δ. Καραμανώλης. 2004. Δασική Διαχειριστική Ι. Ποσοτικές Διαδικασίες. Α.Π.Θ. Τμήμα Εκδόσεων.

5.       Montana P. J. and B. H. Charnov. 2002. Μάνατζμεντ. Eκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.

6.       Τζωρτζάκης Κ. , Τζωρτζάκη Α. Μ. 2007. Οργάνωση & Διοίκηση. Τέταρτη Έκδοση. Εκδόσεις Rosili.

7.       Robbins S. P., D. A. DeCenzo, M. Coulter. 2017. Διοίκηση επιχειρήσεων. Αρχές και εφαρμογές – 2η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Δασική Διαχειριστική Ι
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΖ3Υ
Διδάσκων: Σπύρος Γαλατσίδας
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Εμαιλ: sgalatsi@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 7ο
Επίπεδο σπουδών: (2) Μάθημα ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4)

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.