Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

και Φυσικών Πόρων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΘΕΩΡΙΑ 3 ΩΡΕΣ /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΩΡΕΣ 5
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

Επιστημονικής Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει στον φοιτητή εκείνες τις γνώσεις αφενός για να μυηθεί στο αντικείμενο της διευθέτησης των ορεινών υδάτων και αφετέρου να διαπιστώσει την .

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:

•              Να γνωρίζουν τις γενικές αρχές των ορεινών υδατικών διευθετήσεων.

•              Να κατανοούν το φυσικό φαινόμενο της διάβρωσης και όλων των διαδικασιών της

•              Να προγραμματίζουν τα αναγκαία υδρονομικά τεχνικά έργα

·                     Να αξιολογήσουν τα  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τύπων των φραγμάτων

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν άμεσα με τον διδάσκοντα και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και τις σκέψεις τους, γεγονός που μειώνει το ενδεχόμενο άγχος που τους διακατέχει. Νιώθουν επίσης ικανοποίηση καθώς κατακτούν μια νέα γνώση εφαρμόσιμη στην καθημερινότητά τους και αποκτούν με αυτό τον τρόπο ενδιαφέρον και κίνητρα. Επιπλέον, οι φοιτητές μέσω της εργασίας σε ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους, έχοντας κοινό στόχο την ολοκλήρωση της εργασίας που έχουν αναλάβει. Επιπρόσθετα αποκτούν και γενικές ικανότητες όπως την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών ,αναπτύσσουν  την κριτική ικανότητα ενώ παράλληλα προάγεται η ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγικής σκέψη.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.       ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

3.       ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

4.       ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

5.       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

6.       Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

7.       ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

8.       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

9.       ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

10.   ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ

11.   ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΟΥΣ

12.   ΚΑΜΠΥΛΟ ΦΡΑΓΜΑ

13.   ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο/Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας  

20

Εκπόνηση εργασιών 26
Εκπόνηση project ομαδικού 25
Παρουσίαση Project 15
   
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Διαμορφωτική   (20%)

Μελέτη περίπτωσης –παράδοση εργασιών                            (20%)

Παρουσίαση Project oμαδική εργασία ) (30%) (παρουσίαση στα δύο τελευταία μαθήματα)

Τελικές εξετάσεις  (30%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τσακίρης, Γ. (1995). Υδατικοί Πόροι: I. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις “Συµµετρία”, Αθήνα 1995, σ. 131-139.

2. Κουτσογιάννης, Δ. & Ξανθόπουλος, Θ. (1999). Τεχνική Υδρολογία. Έκδοση 3, 418 σελίδες. ΕΜΠ, Αθήνα.

3.Κωτούλας, Δ. (2001). Διευθετήσεις Xειμαρρικώv Pευμάτωv (Ορεινή Υδρονομική Ι,ΙΙ), Θεσσαλονίκη.

4.Μιμίκου, Μ. & Μπαλτάς, Ε. (2003). Τεχνική Υδρολογία Γ’ έκδοση. 297 σελίδες

5. Εισαγωγή στην υδρολογία Introduction to Hydrology Warren Viessman, 2011

6. Υδρολογία,Σπύρος Ι. Κωτσόπουλος, 2006

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο e class

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα:  
Μάθημα:  
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων:  
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα  
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο:  
Επίπεδο σπουδών: (2)  
Τρόποι εξέτασης: (3)  
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4)  

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.