Ενέργεια και Περιβάλλον


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 50
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 3 2
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02264/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων ως πηγών ενέργειας καθώς και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να μελετούν, να εμβαθύνουν και τελικά να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα σχετιζόμενα με την ενέργεια και το περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων ως πηγών ενέργειας.
 • Αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη επιπτώσεων από την χρήση των διαφόρων τύπων ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στο έδαφος, στην βλάστηση- δάση, στην υδρόβια ζωή, στην ατμόσφαιρα,  στα διάφορα υλικά.
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στην α. προσωπική τους ζωή και στον β. επαγγελματικό τομέα.

 

  Γενικές Ικανότητες
•        Λήψη αποφάσεων

•        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

 

1. Μορφές ενέργειας- Βασικές έννοιες

2.Ενέργεια και νόμοι της Θερμοδυναμικής

3. Ενεργειακή εξέλιξη

4.Παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση

5.Ελληνική ενεργειακή κατάσταση

6.Χαρακτηριστικά των διαφόρων πηγών ενέργειας

7.Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη χρήση ορυκτών καυσίμων

8.Περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία οφείλονται κατά σημαντικό μέρος στην παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα στις καύσεις των ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, της θέρμανσης, της βιομηχανικής δραστηριότητας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

9.Επιδράσεις του νέφους καπνομίχλης και του φωτοχημικού νέφους

10.Επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στη δημόσια υγεία, στις βροχοπτώσεις, στα φυσικά οικοσυστήματα και στο επίπεδο των θαλασσών

11.Επιπτώσεις της όξινης βροχής στο έδαφος, τα δάση, τις λίμνες, την υδρόβια ζωή, τα διάφορα υλικά, τα κτίρια και τα μνημεία

12.Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος

13.Αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στους διάφορους τομείς. Εξοικονόμηση ενέργειας

 

 

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

 

1. Ταξινόμηση των φυσικών πόρων.  Ταξινόμηση των διαφόρων πηγών ενέργειας και καυσίμων

2.Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση των διαφόρων τύπων ορυκτών καυσίμων

3.Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση των διαφόρων τύπων ορυκτών καυσίμων

4.Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση των διαφόρων τύπων ορυκτών καυσίμων

5.Φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής –Σύγκριση των ατμοσφαιρικών ρύπων οι οποίοι προκαλούν τα φαινόμενα αυτά.

6.Ταξινόμηση των μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν για την Προστασία του Περιβάλλοντος

7.Μέτρα μείωσης των εκπομπών θερμότητας και ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τη χρήση πηγών ενέργειας από τον τομέα των μεταφορικών μέσων

8.Μέτρα μείωσης των εκπομπών θερμότητας και ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τη χρήση πηγών ενέργειας από τον τομέα  της βιομηχανίας- βιοτεχνίας

9.Μέτρα μείωσης των εκπομπών θερμότητας και ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τη χρήση πηγών ενέργειας από τον τομέα   της  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

10.Μέτρα μείωσης των εκπομπών θερμότητας και ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τη χρήση πηγών ενέργειας από τον τομέα της κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών

11.Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα και στα κτίρια άλλων χρήσεων

12.Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία

13.Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Βιβλιογραφική εργασία 4
Αυτοτελής Μελέτη 7
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Τσατήρης, Μ. 2006. Ενέργεια και Περιβάλλον.  Εκδόσεις Τυπωθήτω.  Δεύτερη Έκδοση Συμπληρωμένη.  Αθήνα, σελ. 165.

Τα Κεφάλαια 1, 2, 3 και 4 του παραπάνω βιβλίου αποτελούν την διδακτέα και εξεταστέα ύλη του εν λόγω μαθήματος.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

International Journal of Energy and Environmental Engineering, International Journal of Environmental Science and Technology, Energy, Sustainability and Society, Journal of Environmental Studies and Sciences.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Ενέργεια και Περιβάλλον
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Μιχαήλ Τσατήρης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsatiris@fmenr.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 5ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά  μέσω SKYPE FOR BUSINESS την Τρίτη 23-6-2020 και ώρα 19:00-21:00.  Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.