Εφαρμοσμένη Δασοκομία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΣΤ1Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένη Δασοκομία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  6 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://fmenr.duth.gr/courses/%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

Είναι βασικό μάθημα στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται δασικά οικοσυστήματα, διδασκόμενοι τις κατάλληλες τεχνικές μαζί με την ανάλογη θεωρία.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα: Συσταδογνωσίας, Δασοπονικών και Διαχειριστικών μορφών δάσους, φυσικής αναγέννησης του δάσους – ίδρυσης συστάδων, καλλιέργειας των συστάδων του δάσους, χειρισμού των δασικών οικοσυστημάτων, σχεδίασης της καλλιέργειας και οργάνωσης των καλλιεργητικών εργασιών

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•                    Να αναγνωρίζουν διαφορετικές δασοπονικές και διαχειριστικές μορφές δάσους

•                    Να αναλύουν την εξέλιξη των δασοσυστάδων και θέτουν στόχους και να

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξή τους

•                    Να σχεδιάζουν την αναγέννηση των δασοσυστάδων

•                    Να εφαρμόζουν μεθόδους φυσικής αναγέννησης

•                    Να σχεδιάζουν την καλλιέργεια συστάδων και να οργανώνουν τις καλλιεργητικές εργασίες

•                    Να καλλιεργούν δασικές συστάδες, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης δασοπονική, διαχειριστική μορφή της συστάδας ή του αθροίσματος

•                    Να χειρίζονται τη δομή των δασικών συστάδων

•                    Να χειρίζονται γενικότερα τα δασικά οικοσυστήματα.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•             Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και

των απαραίτητων τεχνολογιών.

•             Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

•             Λήψη αποφάσεων.

•             Αυτόνομη εργασία.

•             Ομαδική εργασία.

•             Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

•             Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον .

•             Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

•             Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

•             Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

•             Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

•             Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Συσταδογνωσία

2.       Συσταδογνωσία, Δομή και Αναγέννηση Φυσικών Δασών, Δασοπονικές Μορφές και Φυσική Αναγέννηση σε Δάση που Διαχειρίζονται Οικονομικά

3.       Διαχειριστικές και Δασοπονικές μορφές Συστάδων, Δασοπονικές Μορφές στο Σπερμοφυές Δάσος

4.       Δασοπονικές Μορφές στο Σπερμοφυές Δάσος

5.       Δασοπονικές Μορφές στο Σπερμοφυές Δάσος, Αναγέννηση, Τεχνικές ίδρυσης Συστάδων, Τεχνική της Φυσικής Αναγέννησης, Μέθοδοι Φυσικής Αναγέννησης

6.       Μέθοδοι Φυσικής Αναγέννησης, Ειδικές Μορφές του Σπερμοφυούς Δάσους

7.       Δασοπονικές Μορφές και Αναγέννηση Πρεμνοφυών Συστάδων, Αναγωγή Πρεμνοφυών Δασών

8.       Χειρισμός Δομής Πρεμνοφυών και Διφυών Δασών, Εισαγωγή στη Καλλιέργεια Δάσους, Καλλιέργεια Δάσους

9.       Καλλιέργεια Δάσους, Ποιοτικά Γνωρίσματα και Σφάλματα των Δέντρων

10.   Καλλιεργητικές Επεμβάσεις, Χειρισμοί δομής συστάδας

11.   Καλλιεργητικές Επεμβάσεις, Χειρισμοί δομής συστάδας

12.   Καλλιεργητικές Επεμβάσεις, Χειρισμοί δομής συστάδας, Ειδικοί Δασοκομικοί Χειρισμοί

13.   Καλλιεργητικές Επεμβάσεις, Ειδικοί Δασοκομικοί Χειρισμοί, Σχεδίαση της Καλλιέργειας, Οργάνωση των Καλλιεργητικών Εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία & στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ασκήσεις 13
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος 150

Στον υπολογισμό του φόρτου εργασίας οπότε και των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος δεν υπολογίζεται η Πρακτική Άσκηση στο αντικείμενο της Δασοκομίας σε δασικό οικοσύστημα το καλοκαίρι μετά το 3ο έτος σπουδών. Το μεγαλύτερο μέρος της Πρακτικής Άσκησης στο αντικείμενο της Δασοκομίας αναφέρεται σε πρακτική άσκηση (κυρίως ασκήσεις εφαρμογής) στο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Δασοκομίας. Η Πρακτική Άσκηση ολοκληρώνεται σε 6 ημέρες και ο φόρτος εργασίας κάθε φοιτητή είναι πάνω από 6 ώρες κάθε ημέρα. Στην Πρακτική Άσκηση, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Δασοκομία, εκπονείται ομαδική εργασία.

Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η ολοκλήρωσης της Πρακτικής άσκησης στο αντικείμενο της Δασοκομίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανοικτού τύπου: ερωτήσεις ανάπτυξης, επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, σύντομης απάντησης.

 

Παρατηρήσεις:

– Προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση της καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης.

– Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές που εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμφοιτητές τους εξετάζονται γραπτά (άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος).

– Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του, μέχρι και δυο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή του (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα γραπτά δοκίμια, φυλάσσονται από το διδάσκοντα για δύο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή τους και μετά καταστρέφονται).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενο σύγγραμμα:

 

Ντάφης, Σ. 1992. Εφαρμοσμένη Δασοκομική. Εκδόσεις: Γιαχούδης & ΣΙΑ.

 

Συγγράμματα σχετικά με το αντικείμενο:

 

Smith, D.M., Larson, B.C., Kelty, M.J., Ashton, P.M.S. 1997. The practice of silviculture. Applied Forest Ecology. John Willey & Sons, Inc. New York.

 

Matthews, J.D. 1989. Silvicultural Systems. Oxford: Oxford Univ. Press.

 

Nyland, R. D. 1996. Silviculture. Concepts and Applications. McGraw-Hill New York.

 

Oliver C. D. and Larson B. C. 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley & Sons, Inc.

 

Kelty, M.J., B.C. Larson, and C.D. Oliver (eds.) 1992. The ecology and silviculture of mixed – species forests . Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

 

Fujimory T. 2001. Ecological and Silvicultural Strategies for Sustainable Forest Management. Netherlands: Elsevier.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΣΤ1Υ
Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος Καθηγητής
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Ηλεκτρονική επικοινωνία
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 5o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Δίνονται στο e-class

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.