Λιβαδικά Φυτά


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λιβαδικά Φυτά
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις / Εργαστήρια 2+1=3 2
     
     
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.fmenr.duth.gr/undergraduate/program/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE

%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%AC.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα «Λιβαδικά φυτά» αποτελεί την πρώτη επαφή των σπουδαστών με το αντικείμενο της Λιβαδοπονίας. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια του λιβαδικού οικοσυστήματος καθώς να ενημερωθούν για τα σπουδαιότερα ποώδη λιβαδικά φυτικά είδη δίνοντας έμφαση στις χρήσεις τους.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα αγρωστώδη και ψυχανθή φυτικά είδη που υπάρχουν στα λιβαδικά οικοσυστήματα και να γνωρίζουν την οικονομική σημασία των φυτικών αυτών ειδών.

 

Στόχος της Ενότητας 1

Εισαγωγικές έννοιες για τα λιβαδικά οικοσυστήματα και τα φυτά που αποτελούν τη χλωρίδα τους

Στόχος της Ενότητας 2

Ενημέρωση για τις οικολογικές ζώνες στην επιστήμη της λιβαδοπονίας καθώς και για τις κύριες χρήσεις των λιβαδικών φυτών

Στόχος της Ενότητας 3

Ενημέρωση για τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της οικογένειας των αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 4

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 5

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 6

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 7

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 8

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων αγρωστωδών

Στόχος της Ενότητας 9

Ενημέρωση για τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της οικογένειας των ψυχανθών

Στόχος της Ενότητας 10

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων ψυχανθών

Στόχος της Ενότητας 11

Γνώση των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων ψυχανθών

Στόχος της Ενότητας 12

Ενημέρωση για τη δυνατότητα αξιοποίησης λιβαδικών φυτικών ειδών σε αισθητικούς και λειτουργικούς χλοοτάπητες καθώς και για εναλλακτικές χρήσεις τους

Στόχος της Ενότητας 13

Κατανόηση έννοιας της βιοποικιλότητας στα λιβαδικά οικοσυστήματα

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1              Εισαγωγή. Τι είναι Λιβάδι. Ξυλώδη και ποώδη φυτά στα λιβάδια

2              Οικολογικές ζώνες. Κύριες χρήσεις λιβαδικών φυτών

3              Οικογένεια Gramineae (Αγρωστώδη) Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Μορφολογικά χαρακτηριστικά.

4              Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (1/5)

5              Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (2/5)

6              Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (3/5)

7              Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (4/5)

8              Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (5/5)

9              Οικογένεια Leguminoseae (Ψυχανθή) Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Μορφολογικά χαρακτηριστικά

10           Τα σημαντικότερα ψυχανθή (1/2)

11           Τα σημαντικότερα ψυχανθή (2/2)

12           Χρήση λιβαδικών φυτών σε χλοοτάπητες και σε αποκαταστάσεις διαταραγμένων εκτάσεων. Εναλλακτικές χρήσεις λιβαδικών φυτών.

13           Βιοποικιλότητα στα λιβαδικά οικοσυστήματα

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λογισμικό παρουσιάσεων, Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Εργαστηριακές ασκήσεις πράξης 16
Ατομική άσκηση πράξης  
Αυτοτελής Μελέτη 10
   
   
Σύνολο Μαθήματος 50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση.

Φοιτητές/τριες με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση.

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να δει το γραπτό του/της οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

 • Κούκουρας Θ. και Κούκουρα Ζ., 2006. Βιογεωγραφία. Εισαγωγική προσέγγιση δια μέσου της βιοποικιλότητας των λιβαδικών οικοσυστημάτων. University studio press. Θεσσαλονίκη
 • Κούκουρα Ζ., 2003. Τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά της Ελλάδας. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Λιβαδικά Φυτά
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Απόστολος Κυριαζόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα apkyriaz@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 3ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε περιορισμένο προκαθορισμένο χρόνο στο e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και θα διαρκέσει μισή ώρα.

 

Πρόκειται για γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο (Ασκήσεις). Οι φοιτητές θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα πεδία στο e-class.

Κάθε μια από τις 5 ερωτήσεις βαθμολογείται με 2 βαθμούς.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.