Ξένη Γλώσσα Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΑ14Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο (Χειμερινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 1
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4 4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά & Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 1 αφορά την απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές δύνανται να αναπτύσσουν επικοινωνιακές ικανότητες, να χειρίζονται πληροφορίες και γνώσεις ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικο-επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση:

v να καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή),

v να δομούν, να οργανώνουν και να τεκμηριώνουν το λόγο τους για να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές απόψεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση

v να αναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.

v να έρχονται σε επαφή με κείμενα που επιτρέπουν, πέραν της κατάκτησης της δομής της ξένης γλώσσας, και την προσέγγιση της αισθητικής της διάστασης.

v αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να επιλέγουν, να συλλέγουν να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, να διασταυρώνουν και να μεταβιβάζουν πληροφορίες

v να αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και εξέλιξη, όπως αυτή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτή της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης, της λήψης αποφάσεων, της ευελιξίας, της πρόβλεψης και της αυτοπαρουσίασης.

Γενικές Ικανότητες
Με το γλωσσικό μάθημα επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

u Η επέκταση του επικοινωνιακού ορίζοντα των μαθητών πέρα από αυτόν της δικής τους γλωσσικής κοινότητας.

u Η χρησιμοποίηση μιας δεύτερης γλώσσας για να ψάχνουν, να ανακαλύπτουν και να καταλαβαίνουν πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και με γνώμονα την επικοινωνία.

u Η δυνατότητα να αναγνωρίσουν την αξία και άλλων τρόπων οργάνωσης της σκέψης, έκφρασης των εμπειριών και λειτουργίας στις διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα του ίδιου αλλά και άλλων πολιτιστικών και κοινωνικών σχηματισμών.

u Η ανάπτυξη του επιπέδου της «γλωσσικής συνείδησης».

u Η δυνατότητα να λειτουργεί το άτομο ως «μεσάζων» ανάμεσα σε μονογλωσσικά άτομα και ομάδες.

u Η διεύρυνση του φάσματος των ρόλων που αναλαμβάνουν σε περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα.

u Η γνώση και η έμμεση εμπειρία άλλων πολιτιστικών θεσμών, κανόνων, αξιών και συμπεριφοράς.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 1 καλύπτει βασικά σημεία της γραμματικής της γλώσσας που αποτελεί και την βασική δομή της και βοηθά στην κατανόηση και αποτελεσματική χρήση της γλώσσας σε αντίστοιχα επικοινωνιακά περιβάλλοντα που απαιτούνται είτε ορθή παραγωγή είτε ακριβή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα. Τα βασικά σημεία των μαθήματος καλύπτουν τα ακόλουθα σημεία:

Εβδομάδα 1: Introduction to the English Tenses (Theory & Practice)

Terminology: Unit 1 Let it Burn

Εβδομάδα 2: Passive Voice (Theory & Practice)

Terminology: Unit 2 Soiling Your Hands

Εβδομάδα 3: Conditionals (Theory & Practice)

Terminology: Unit 3 Shaking Like a Leaf

Εβδομάδα 4: Reported Speech (Theory & Practice)

Terminology: Unit 4 Comparing Apples & Oranges

Εβδομάδα 5: Unreal Past & Wishes (Theory & Practice)

Terminology: Unit 5 Culture & Agriculture

Εβδομάδα 6: Inversion

Terminology: Unit 6 The Cream of the Crop

Εβδομάδα 7: Use of Gerund and Infinitive

Terminology: Unit 7 Up a Tree

Εβδομάδα 8: Modal Verb Patterns

Terminology: Unit 8 To Cut a Long Story Short

Εβδομάδα 9: Nouns and Adjectives in English

Terminology: Unit 9 Woodworking

Εβδομάδα 10: Relative Sentences

Terminology: Unit 10 Seeing the Trees for the Forest

Εβδομάδα 11: Pronouns and Determiners

Terminology: Unit 11 A Wide Range of Ranges

Εβδομάδα 12: Articles

Terminology: Unit 12 Nice Weather, isn’t it?

Εβδομάδα 13: Επανάληψη

Terminology: Unit 13 Never Miss the Water

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·          με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Anagnostou, P. (2010). Useful Notes and Exercises of the Most Commonly Used Chapters of the English Grammar. Grigoris.

Mann, M. & Knowles-Taylor, S. (2007). Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Macmillan

Perdiki, F. & Malevitsi, Z. (2016). The Earth in a Nutshell.

Vince, M. & Sunderland, P. (2003). Advanced Language Practice. Macmillan.

Vince, M. (1994). Advanced Language Practice. Heinemann.