Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΑ13Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (1ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Θεωρία 2
Εργαστηριακές ασκήσεις 2
Σύνολο 4 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02106/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

·      Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να κρίνουν την επιλογή της γλώσσας και των οπτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και την Εκπαίδευση με καλύτερη τεκμηρίωση και με κριτικό πνεύμα.

·      Ακόμη, να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις της αποτελεσματικής Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

·      Επιπλέον, να μπορούν να εξηγούν και να χρησιμοποιούν σημαντικές θεωρητικές έννοιες της Περιβαλλοντικής και Αειφορικής Επικοινωνίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Η διαδικασία της Επικοινωνίας. Αναγκαιότητα της Επικοινωνίας. Ορισμοί της  Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας. Συσχέτιση Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

2.       Μοντέλα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

3.       Περιβαλλοντική Διερμηνεία και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

4.       Η λειτουργία των ΜΜΕ. ΜΜΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5.       ΜΜΕ ως περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές. Τα ΜΜΕ και οι Διασκέψεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

6.       ΜΜΕ και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση. ΜΜΕ και Περιβαλλοντική πληροφόρηση

7.       Ο ρόλος των δημοσιογράφων στην κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων

8.       Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

9.       Συμμετοχή των πολιτών – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

10.   Συμμετοχή των πολιτών – Διεθνής και Ελληνική Νομοθεσία

11.   Καθορισμός και περιγραφή της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας

12.   Μελέτη περίπτωσης: Κλιματική αλλαγή – Αειφορική ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία

13.   Μελέτη περίπτωσης: Θέματα Ενέργειας – Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία & στην Εκπαίδευση (Όλες οι διαλέξεις υποστηρίχθηκαν μέσω παρουσιάσεων σε PowerPoint και αρκετές φορές Video).

Ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω e-mail ή e-class) με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Υποδειγματικές διδασκαλίες – παρουσιάσεις επιλεγμένων περιβαλλοντικών θεμάτων 13
Φροντιστήριο 10
Βιβλιογραφική εργασία 8
Αυτοτελής Μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

•              Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις συμπλήρωσης.

•              Ατομική εργασία (βαθμός επί 0,2) και από τη γραπτή τελική εξέταση (βαθμός επί 0,8).

•              Οι φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά, αντί για τη γραπτή τελική εξέταση, ύστερα από ενημέρωση για το διαπιστωμένο πρόβλημα από την διοίκηση του Τμήματος.

•              Τα θέματα αναρτιούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του διδάσκοντα, μετά το πέρας των εξετάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους μόνοι τους. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος.

•              Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, να δει το γραπτό τους και να εξετάσει τον τρόπο βαθμολόγησης καθώς και τα σχόλια που υπάρχουν στη διόρθωση

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Τσαμπούκου – Σκαναβή, Κ., 2004. Περιβάλλον και Επικοινωνία. Δικαίωμα στην Επιλογή. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

2.       Jurin, R. R., Roush, D., & Danter, K. J. (2010). Environmental Communication.: Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers. Springer Science & Business Media.

3.       Servaes, J., & Malikhao, P. (2007). Communication and sustainable development. Communication and sustainable development, 1.

4.       Caiado, R. G. G., de Freitas Dias, R., Mattos, L. V., Quelhas, O. L. G., & Leal Filho, W. (2017). Towards sustainable development through the perspective of eco-efficiency-A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 165, 890-904.

Συναφή Επιστημονικά περιοδικά

 1. Journal Environmental Communication. https://www.tandfonline.com/loi/renc20
 2. Environmental Communication: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=renc20

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΑ13Υ
Διδάσκων: Γεώργιος Τσαντόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsantopo@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο:
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εργασία και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) 1. Γραπτή εργασία. Η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail του διδάσκοντα που αναφέρεται στο πρόγραμμα, μέχρι την ημέρα των εξετάσεων, και για να βαθμολογηθεί, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 2000 λέξεις και το ποσοστό ομοιότητας με βάση το λογισμικό turnitin (λογοκλοπή) κάτω από 20%.

Το θέμα που θα επιλεγεί θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις θεματικές κατηγορίες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος. Η επιλογή του θέματος της γραπτής εργασίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του φοιτητή. Η γραπτή εργασία αντιστοιχεί στο 80% της τελικής βαθμολογίας.

Κριτήρια αξιολόγησης:

 

1.              Γλωσσική επάρκεια & Αισθητική παρουσία (15%) (σαφήνεια κατανοητός λόγος, αισθητική, ορθογραφία, στίξη).

2.              Δομή και Συνοχή του τελικού κειμένου (25%) (παράγραφοι, τίτλοι και υπότιτλοι, συνέχεια με τα προηγούμενα, σύνδεση με τα επόμενα).

3.              Περιεχόμενο (40%)(ανάπτυξη επιχειρημάτων, ορθότητα των στοιχείων, χρήση βιβλιογραφικού υλικού).

4.              Βιβλιογραφία (20%) (παραπομπές μέσα στο κείμενο και βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας.

 

2. Προφορική εξέταση. H εξέταση στο μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος., με αλφαβητική σειρά.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως αξιολόγησης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης του συνδέσμου μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, η κάμερα και το μικρόφωνο των φοιτητών θα είναι ενεργοποιημένα. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

Η προφορική εξέταση αντιστοιχεί στο 20% της τελικής βαθμολογίας.

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις θα πρέπει να έχει συνδεθεί στο Microsoft Teams 15 λεπτά πριν από τις εξετάσεις.

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.