Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΔ10Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κλασικά όργανα της Τοπογραφίας, να εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης, υπολογισμού, σχεδίασης και χάραξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δασικής πραγματικότητας. Σκοπός επίσης στο τέλος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να μπορούν να διενεργήσουν κτηματογράφηση μίας δασικής περιοχής χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και εφαρμόζοντας μεθόδους από τις πιο κλασικές έως τις πιο σύγχρονες. Επίσης οι φοιτητές ασχολούνται με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για ένα ολοκληρωμένο σύστημα κτηματολογίου με παράλληλη τήρηση περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Δημιουργήσουν ένα τοπογραφικό διάγραμμα με τη χρήση δύο λογισμικών, του AutoCAD και του GIS.

·         Γνωρίζουν τι είναι προβολικό σύστημα και τι συντεταγμένες, τις επιλογές σχεδίασης που έχουν δηλαδή σημεία, γραμμές και πολύγωνα.

·         Δημιουργούν υπομνήματα, κάναβο, κλίμακα και πυξίδα.

·         Μετατρέπουν ένα αρχείο dxf ή shp ή shx σε kml αρχείο ώστε να μπορούν να βλέπουν το τοπογραφικό διάγραμμα που σχεδίασαν στους χάρτες της Google και Google Earth.

·         Γνωρίζουν το τι είναι το Δασικό Κτηματολόγιο και οι διαφορές που έχει με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

·         Χειρίζονται τη διαδικτυακή σελίδα ΕΚΧΑ με παράλληλη κατανόηση των χαρακτηρισμών μιας έκτασης, επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιεί το δασικό κτηματολόγιο για τον χαρακτηρισμό μια έκτασης (ΔΑ, ΔΔ, ΑΔ, ΧΑ, ΠΑ κ.τ.λ.). Επιπλέον τον τρόπο θέασης των αεροφωταγραφιών που χρησιμοποιήθηκαν από το κτηματολόγιο καθώς και πώς λειτουργεί η φόρμα δηλαδή πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο μια γραμμή ή ένα σημείο, πώς μπορούμε να ανεβάσουμε στην φόρμα ένα αρχείο dxf, πώς μετράμε αποστάσεις, πώς βλέπουμε τις πληροφορίες του τεμαχίου που μας ενδιαφέρει και γενικά όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η σελίδα ΕΚΧΑ.

·         Μαθαίνουν τέλος οι φοιτητές τα είδη των αντιρρήσεων (πρόδηλο σφάλμα, ατελής αντίρρηση, αντίρρηση με τέλη) και τις διαφορές μεταξύ τους και πώς μπορούν να κάνουν μια τέτοια αντίρρηση στην πράξη.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Αντικείμενο της Τοπογραφίας, Γεωδαιτικό σύστημα, Γενικές αρχές θεωρίας σφαλμάτων. Αντικείμενο του Δασικού Κτηματολογίου, ορισμός και γενικές αρχές. Είδη ολοκληρωμένων συστημάτων κτηματολογίου και βασικές αρχές αυτών.

2.       Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση – χάραξη γωνιών. Όργανα χάραξης γωνιών σταθερού μεγέθους, Γωνιόμετρο, Πυξίδες, Κλισίμετρα. Οπτικομηχανικός ή Ψηφιακός Χωροβάτης με οριζόντιο κύκλο. Θεοδόλιχος. Μέτρηση αποστάσεων (Μηχανική, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητική). Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών με το Ταχύμετρο (Μέτρηση σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, επαναληπτική μέθοδος, μέθοδος των διευθύνσεων). Μοιρογνωμόνιο.

3.       Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση-χάραξη μηκών. Μονάδες μέτρησης μηκών (αποστάσεων). Με κατευθείαν (άμεσες) μετρήσεις. Με έμμεσες μετρήσεις.

4.       Υπολογισμός οριζόντιων συντεταγμένων Ν, Ε (Εφαρμογές). Επίλυση προβλημάτων χρήσιμων στις ενδιάμεσες υπολογιστικές διαδικασίες. Θεμελιώδη προβλήματα Τοπογραφίας. Επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων ανεξάρτητων, εξαρτημένων, κλειστών και μέθοδος διόρθωσης του σφάλματος.

5.       Υψομετρία. Σήμανση – επισήμανση. Μέθοδοι και όργανα για τον υπολογισμό υψομετρικών διαφορών. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Τριγωνομετρική. Ταχυμετρική. Ηλεκτροπτική. Ηλεκτροφωτογραμμετρική. Δορυφορική. Βαρομετρική υψομέτρηση (Βαρόμετρα-αλτίμετρα). Από τις ισοϋψείς καμπύλες του χάρτη.

6.       Μέθοδοι αποτύπωσης (Οπτικομηχανικές, Ημιηλεκτρονική, Ηλεκτρονική ή Μεικτή μέθοδος).

7.       Εμβαδομετρία (αναλυτικές και γραφικές μέθοδοι). Εμβαδόν πραγματικής επιφάνειας.

8.       Τοπογραφικό Σχέδιο. Μηχανική σχεδίαση. Ψηφιακή σχεδίαση. Προοπτική σχεδίαση.

9.       Χαράξεις. Χάραξη ευθείας με κλίση. Χάραξη γωνίας. Χάραξη τόξου κύκλου. Χάραξη κατά μήκος και κατά πλάτος τομών οδοποιίας. Χάραξη τεχνικού.

10.   Κτηματικά γραφεία. Οργανωτική δομή, βάσεις δεδομένων και τήρηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών.

11.   Δομή, οργάνωση και διαχείριση τράπεζας χωρικών και μη χωρικών δεδομένων. Στοιχεία εφαρμογών των Γ.Σ.Π. σε θέματα κτηματολογίου.

12.   Νομοθεσία Κτηματολογίου. Κτηματολόγιο και εκτιμήσεις αξιών γης. Σύγχρονες τάσεις και μέθοδοι στο Κτηματολόγιο. Δομή-εξέλιξη και ανάπτυξη-ρύθμιση του δασικού χώρου.

13.   Οργάνωση και Χωροθέτηση των «χρήσεων γης» και των μεταβολών χρήσεων γης σε δασικές περιοχές και αντιμετώπιση των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν. Αλληλεπίδραση νομικών, τεχνικών και οικονομικών διαστάσεων Κτηματολογίου – Εφαρμογές.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Σε έκτακτες περιστάσεις Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, όπως:

Χρήση Power point.

Συλλογή δεδομένων με συστήματα ηλεκτρονικής και ψηφιακής λήψης και ψηφιακή επεξεργασία αυτών με στόχο την παραγωγή σχεδίων και διαγραμμάτων.

Ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών και σχεδίων και επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Άσκηση πεδίου 30
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 5
Εκπόνηση μελέτης (project) ομαδικού 35
Δημιουργία φακέλου υλικού 5
Συγγραφή εργασιών 35
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ελληνική, Αγγλική για φοιτητές ERASMUS

Διαμορφωτική και Συμπερασματική αξιολόγηση

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής ενώ για φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας προφορική εξέταση (40%)

Εργαστηριακή Εργασία (ομαδική) (40%)

Παράδοση Φακέλου πριν τις εξετάσεις (20%)

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων απαντώνται όλα τα θέματα των εξετάσεων από τον ίδιο τον διδάσκοντα, και παραμένουν στη διάθεση των φοιτητών για εξέταση σε αντιπαράθεση με τα γραπτά τους ανά πάσα στιγμή. Ομοίως οι ασκήσεις τους διορθώνονται και είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές εφόσον ζητηθούν.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Δούκας Α. – Κ. Γ., Τοπογραφία Αγροτικών και Δασικών Περιοχών, Εκδόσεις Γιαχούδη.

2.       Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις ΙΩΝ.

3.       Αποστολάκης Κ., Τοπογραφία, Εκδόσεις Σταμούλης.

4.       Δούκας Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ., Δασικό και Αγροτικό Κτηματολόγιο, Εκδόσεις Γιαχούδη.

5.       Αρβανίτης Απόστολος, Κτηματολόγιο, Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σία Ο.Ε.

6.       Ζεντέλης Παναγιώτης, Περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο – ΤΟΜΟΣ Α’, Β’ Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΔ10Υ
Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΡΟΣΟΣ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα vdrosos@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις παραδίδονται μέχρι και την ημέρα που αναφέρεται το μάθημα ως εξεταστέο στο πρόγραμμα εξεταστικής του Ιουνίου.

Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις τους διορθώνονται και είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές εφόσον ζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το συνολικό άθροισμα που προκύπτει ως εξής:

Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις (ομαδική ή ατομική) (80%)

Παράδοση φακέλου εργασίας (20%).

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.